Dotační tituly

Osigeno

Pomůžeme podpořit vaše plány dotačními penězi. Zkonzultujeme, případně pomůžeme formulovat, Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodné zdroje financování. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Aktuálně otevřené dotační tituly

Podpora lesníků

Podpora lesníků

Dotace je zaměřená na investice spojené s pořízením strojů a technologií v lesích—například stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů vč. přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost, stroje pro údržbu/opravu lesních cest, výstavba/modernizace dřevozpracujících provozoven a jejich technického vybavení.

Podpora podnikatelů

Podpora podnikatelů

Dotace pro podnikatele jsou zaměřené na investice na založení a rozvoj vašeho podnikání v celkové hodnotě projektu 50 tis. - 1 mil. Kč. Možné jsou tedy např. opravy, rozšíření i stavby provozoven, kanceláří, malokapacitních ubytování, stroje a technologie, HW, SW pro řádný provoz strojů a zařízení, užitkové vozy N1 a doplňkově také úpravy povrchů, parkování, oplocení, zeleň.

Podpora zemědělců

Podpora zemědělců

Dotace pro zemědělce jsou zaměřené na hmotné/nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, na investice do staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a školkařskou
produkci v celkové hodnotě projektu 50 tis. - 1 mil. Kč.

Energetické úspory veřejných budov

Energetické úspory veřejných budov

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie

Bytové domy bez bariér

Bytové domy bez bariér

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

EUROKLÍČ 2022

EUROKLÍČ 2022

Cílem podprogramu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů.

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Dotace je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Výzva je zaměřena na podporu technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Standardizovaná infrastruktura

Standardizovaná infrastruktura

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. Výsledkem realizace musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno

Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

V rámci této výzvy je možné žádat o podporu na rozvoj sportovní infrastruktury zahrnující: technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí, výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí, pořízení dlouhodobého majetku, vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

V rámci této výzvy je možné žádat o podporu na rozvoj sportovní infrastruktury zahrnující: technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí, výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí, pořízení dlouhodobého majetku, vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.