Dotační tituly

Osigeno

Pomůžeme podpořit vaše plány dotačními penězi. Zkonzultujeme, případně pomůžeme formulovat, Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodné zdroje financování. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Aktuálně otevřené dotační tituly

Nakládání s bioodpadem

Nakládání s bioodpadem

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Hasiči

Hasiči

Výzva je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany. Rovněž podporuje vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích.

Rehabilitační péče

Rehabilitační péče

Cílem výzvy je podpora vzniku nových kapacit jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči a zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech.

Nájemní bydlení

Nájemní bydlení

Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány  za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení  v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Revitalizace brownfieldů

Revitalizace brownfieldů

Program, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Podpořeny jsou projekty zaměřené na energeticky účinné rekonstrukce brownfieldů, nebo demolice a výstavby budov občanského vybavení.

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Dotace je určena na posílení a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči (včetně primární péče) a podporu přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči. Podporu lze čerpat na výstavbu nového či rekonstrukci/modernizaci stávajícího zázemí, pořízení věcného vybavení, nábytku a technologií (včetně informačních technologií).

Oprava kulturních památek

Oprava kulturních památek

Z dotace je možné zafinancovat samotnou revitalizaci památky, dále technické a technologické zázemí typu WC, šatny, pokladny, a rovněž expozice, depozitáře či konzervátorsko-restaurátorské dílny. Podporována je i ochrana a zabezpečení památek nebo návštěvnického či edukačního centra. Kromě samotné památky je možné revitalizovat i parky u těchto památek či parkoviště.

Revitalizace veřejných prostranství

Revitalizace veřejných prostranství

Podporu lze čerpat na revitalizaci veřejného prostranství měst a obcí, modernizaci a zajištění bezpečnosti stávajícího veřejného prostoru a úpravu nevyužívaných ploch. Podporovány budou různé typy veřejných prostranství, jako jsou náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky a náplavky.

Podpora obnovy a rozvoje venkova (do 3 000)

Podpora obnovy a rozvoje venkova (do 3 000)

Tato výzva výzvu je určena na podporu obnovy a rozvoje obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, cílem je zvýšit kvalitu života obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích.

Zelená infrastruktura

Zelená infrastruktura

Výzvy jsou zaměřeny zejména například na revitalizaci náměstí a ulic - výsadba stromů, pokládka zasakovací dlažby, umístění mlhoviště či kašny, řešení akumulace srážkové vody s možností využití pro závlahu, dále úprava parku, obnova cestní sítě, výsadba aleje a vytvoření vodní plochy. Projekty mohou obsahovat prvky na podporu biodiverzity - refugia pro doprovodnou floru a faunu.

Nemotorová doprava

Nemotorová doprava

Výzva podporuje dvě oblasti, a to infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu. V bezpečné nemotorové dopravě se například jedná o výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy...

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Dotace na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky na zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaiky, zelené střechy i systémy pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod nebo dobíjecí stanici pro elektromobily.

Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

V rámci výzvy budou podporovány aktivity založené na principech udržitelného rozvoje, zaměřené na aplikaci chytrých řešení, směřující k podpoře komunitní činnosti a participace na úrovni obcí, spojené se zaváděním strategického plánování a řízení územního rozvoje do praxe i v kontextu s „data based policy“ nebo se zaměřením na vytváření podmínek pro činnost regionálního managementu.

Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

Výzva podporuje aktivity zaměřené na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení a bytové politiky a poradenství, které bude zmírňovat dopady zhoršené socioekonomické situace domácností, a dále na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

Sociální služby

Sociální služby

Z výzvy je možné získat podporu například na nákup budov, výstavbu budov, stavební úpravy a vnitřní vybavení za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Výzva podporuje nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají alternativní energie elektřiny a vodíku, tedy elektrobusů, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají. Předmětem podpory je i pořízení nízkoemisních vozidel využívajících alternativního paliva biometanu, tj. autobusů na plyn.

Základní školy

Základní školy

37. výzva ITI je zaměřená na podporu infrastruktury základních škol, zejména odborných učeben, laboratoří či dílen. Bude také podporováno bezpečné připojení škol k internetu a nově budou podpořeny i školní družiny a školní kluby.

Bezbariérové trasy

Bezbariérové trasy

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Základní školy

Základní školy

Podpora je zaměřena na modernizace odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky, vnitřní konektivity školy nebo na školní družiny a kluby.

Bytové domy bez bariér

Bytové domy bez bariér

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Výzva podporuje výstavbu a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty a realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury. Doprovodnou cyklistickou infrastrukturu představují zejména parkovací místa pro kola a odpočívky, které mohou být realizovány jak při výstavbě cyklostezek, tak samostatně ve vazbě na již existující hojně využívané cyklistické komunikaci.

Sociální bydlení

Sociální bydlení

Příjemce může díky této výzvě získat podporu na pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení, ale také na pořízení nezbytného základního vybavení. Tyto byty jsou určeny pro osoby, které v důsledků nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Podpora aktivit zaměřených na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech, monitoring návštěvníků.

Střední školy

Střední školy

Výzvy jsou zaměřeny zejména na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben středních škol ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky. Dále je podporována vnitřní konektivita škol a zabezpečení připojení k internetu.

Regionální sportovní infrastruktura

Regionální sportovní infrastruktura

Výzvy podporují výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků...

Vodohospodářské projekty

Vodohospodářské projekty

Výzva cílí na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a také realizace retenčních nádrží a odlehčení na jednotné kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Mobilita pro všechny

Mobilita pro všechny

Cílem dotace je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Modernizace tepláren

Modernizace tepláren

Podpořit přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem této dotační výzvy z programu HEAT. Podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj.

Národní síť EVVO

Národní síť EVVO

Cílem výzvy je zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím realizace ekologických výukových programů v České republice, se zřetelem na komplexní služby ekologických výukových programů pro děti a mládež a vzdělavatele.

Přírodní zahrady

Přírodní zahrady

Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Ekomobilita

Ekomobilita

Z dotace lze pořídit osobní i nákladní a užitkové automobily pro údržbu obcí, které lze využít např. na běžný úklid, vyvážení košů, odklízení sněhu, zametání nebo servisní práce s využitím palubní zásuvky na 230V, osobní vozidla pro potřeby úřadu, vozidla pro pečovatelské služby, nebo vozidla pro rozvoz obědů.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dětské skupiny

Dětské skupiny

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana

Podpora předprojektových a projektových dokumentací zaměřena na přípravu realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v regionech postihovaných suchem a významných vodních děl, určených zejména na ochranu před povodněmi.

Zadržování vody v lese

Zadržování vody v lese

Podpora je zaměřena na vybudování lesotechnických opatření malého rozsahu, jako jsou maloplošné vodní nádrže v lesích, hrazení bystřin a úpravy koryta na vodních tocích v lesích. Účelem těchto realizací je stabilizace povodí, protierozní ochrana, možnosti zadržení vody a zpomalení jejího odtoku.

Výstavba pro obce

Výstavba pro obce

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod

Dotaci lze využít na realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě decentralizovaného čištění odpadních vod do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod.

Energetické úspory veřejných budov

Energetické úspory veřejných budov

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie