Dotační tituly

Osigeno

Pomůžeme podpořit vaše plány dotačními penězi. Zkonzultujeme, případně pomůžeme formulovat, Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodné zdroje financování. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Aktuálně otevřené dotační tituly

Regionální sportovní infrastruktura

Regionální sportovní infrastruktura

Výzvy podporují výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků...

Vodohospodářské projekty

Vodohospodářské projekty

Výzva cílí na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a také realizace retenčních nádrží a odlehčení na jednotné kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Sociální bydlení

Sociální bydlení

Dotaci lze čerpat na pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

Mobilita pro všechny

Mobilita pro všechny

Cílem dotace je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Modernizace tepláren

Modernizace tepláren

Podpořit přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem této dotační výzvy z programu HEAT. Podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj.

Národní síť EVVO

Národní síť EVVO

Cílem výzvy je zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím realizace ekologických výukových programů v České republice, se zřetelem na komplexní služby ekologických výukových programů pro děti a mládež a vzdělavatele.

Přírodní zahrady

Přírodní zahrady

Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Ekomobilita

Ekomobilita

Z dotace lze pořídit osobní i nákladní a užitkové automobily pro údržbu obcí, které lze využít např. na běžný úklid, vyvážení košů, odklízení sněhu, zametání nebo servisní práce s využitím palubní zásuvky na 230V, osobní vozidla pro potřeby úřadu, vozidla pro pečovatelské služby, nebo vozidla pro rozvoz obědů.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Revitalizace brownfieldů

Revitalizace brownfieldů

Výzva podpoří buď rekonstrukce nebo demolice a výstavby budov. Brownfieldy musí dále sloužit převážně pro podnikatelské využití, přičemž částečně lze využít objekty i pro nepodnikatelské využití.

Dětské skupiny

Dětské skupiny

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana

Podpora předprojektových a projektových dokumentací zaměřena na přípravu realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v regionech postihovaných suchem a významných vodních děl, určených zejména na ochranu před povodněmi.

Zadržování vody v lese

Zadržování vody v lese

Podpora je zaměřena na vybudování lesotechnických opatření malého rozsahu, jako jsou maloplošné vodní nádrže v lesích, hrazení bystřin a úpravy koryta na vodních tocích v lesích. Účelem těchto realizací je stabilizace povodí, protierozní ochrana, možnosti zadržení vody a zpomalení jejího odtoku.

Výstavba pro obce

Výstavba pro obce

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod

Dotaci lze využít na realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě decentralizovaného čištění odpadních vod do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod.

Energetické úspory veřejných budov

Energetické úspory veřejných budov

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie