Dotační tituly

Osigeno

Pomůžeme podpořit vaše plány dotačními penězi. Zkonzultujeme, případně pomůžeme formulovat, Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodné zdroje financování. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Aktuálně otevřené dotační tituly

Kabina 2024

Kabina 2024

Výzva je zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel. Z výzvy je možné řešit výstavbu nových sportovišť, obnovu stávajících sportovišť vč. jejich zázemí, zajištění bezbariérového přístupu na sportoviště, oplocení a další.

Oprav dům po babičce

Oprav dům po babičce

Dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky.

Byty pro ohrožené děti a rodiny

Byty pro ohrožené děti a rodiny

Hlavním cílem je zvýšit dostupnost komunitních služeb pro ohrožené děti a rodiny, zejména prostřednictvím nákupu bytových jednotek. Výzva vyzývá státy, kraje, obce a další subjekty zřizující pobytová zařízení pro děti k předkládání projektů s cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních kolektivních zařízeních.

Dětské skupiny

Dětské skupiny

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Rodinné domy

Rodinné domy

Dotační program NZÚ na energetické úspory rodinných domů je určen pro všechny majitele domů, kteří chtějí zlepšit zlepšit své bydlení, pořídit čisté zdroje energie a ušetřit za vytápění a vodu.

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Výzva je určena na podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Fotovoltaika pro větší obce

Fotovoltaika pro větší obce

Dotace na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

Rozvoj cestovního ruchu

Rozvoj cestovního ruchu

  Dotace přispívající k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

  FVE na veřejných budovách

  FVE na veřejných budovách

  Výzva podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace. 

  Revitalizace veřejných prostranství

  Revitalizace veřejných prostranství

  Podporu lze čerpat na revitalizaci veřejného prostranství měst a obcí, modernizaci a zajištění bezpečnosti stávajícího veřejného prostoru a úpravu nevyužívaných ploch. Podporovány budou různé typy veřejných prostranství, jako jsou náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky a náplavky.

  Nakládání s bioodpadem

  Nakládání s bioodpadem

  Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

  Hasiči

  Hasiči

  Výzva je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany. Rovněž podporuje vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích.

  Rehabilitační péče

  Rehabilitační péče

  Cílem výzvy je podpora vzniku nových kapacit jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči a zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech.

  Nájemní bydlení

  Nájemní bydlení

  Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány  za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení  v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

  Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

  Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

  Dotace je určena na posílení a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči (včetně primární péče) a podporu přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči. Podporu lze čerpat na výstavbu nového či rekonstrukci/modernizaci stávajícího zázemí, pořízení věcného vybavení, nábytku a technologií (včetně informačních technologií).

  Oprava kulturních památek

  Oprava kulturních památek

  Z dotace je možné zafinancovat samotnou revitalizaci památky, dále technické a technologické zázemí typu WC, šatny, pokladny, a rovněž expozice, depozitáře či konzervátorsko-restaurátorské dílny. Podporována je i ochrana a zabezpečení památek nebo návštěvnického či edukačního centra. Kromě samotné památky je možné revitalizovat i parky u těchto památek či parkoviště.

  Zelená infrastruktura

  Zelená infrastruktura

  Výzvy jsou zaměřeny zejména například na revitalizaci náměstí a ulic - výsadba stromů, pokládka zasakovací dlažby, umístění mlhoviště či kašny, řešení akumulace srážkové vody s možností využití pro závlahu, dále úprava parku, obnova cestní sítě, výsadba aleje a vytvoření vodní plochy. Projekty mohou obsahovat prvky na podporu biodiverzity - refugia pro doprovodnou floru a faunu.

  Nemotorová doprava

  Nemotorová doprava

  Výzva podporuje dvě oblasti, a to infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu. V bezpečné nemotorové dopravě se například jedná o výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy...

  Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

  Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

  Dotace na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky na zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaiky, zelené střechy i systémy pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod nebo dobíjecí stanici pro elektromobily.

  Sociální služby

  Sociální služby

  Z výzvy je možné získat podporu například na nákup budov, výstavbu budov, stavební úpravy a vnitřní vybavení za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

  Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

  Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

  Výzva podporuje nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají alternativní energie elektřiny a vodíku, tedy elektrobusů, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají. Předmětem podpory je i pořízení nízkoemisních vozidel využívajících alternativního paliva biometanu, tj. autobusů na plyn.

  Základní školy

  Základní školy

  37. výzva ITI je zaměřená na podporu infrastruktury základních škol, zejména odborných učeben, laboratoří či dílen. Bude také podporováno bezpečné připojení škol k internetu a nově budou podpořeny i školní družiny a školní kluby.

  Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

  Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

  Výzva podporuje výstavbu a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty a realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury. Doprovodnou cyklistickou infrastrukturu představují zejména parkovací místa pro kola a odpočívky, které mohou být realizovány jak při výstavbě cyklostezek, tak samostatně ve vazbě na již existující hojně využívané cyklistické komunikaci.

  Sociální bydlení

  Sociální bydlení

  Příjemce může díky této výzvě získat podporu na pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení, ale také na pořízení nezbytného základního vybavení. Tyto byty jsou určeny pro osoby, které v důsledků nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

  Střední školy

  Střední školy

  Výzvy jsou zaměřeny zejména na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben středních škol ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky. Dále je podporována vnitřní konektivita škol a zabezpečení připojení k internetu.

  Regionální sportovní infrastruktura

  Regionální sportovní infrastruktura

  Výzvy podporují výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků...

  Ekomobilita

  Ekomobilita

  Z dotace lze pořídit osobní i nákladní a užitkové automobily pro údržbu obcí, které lze využít např. na běžný úklid, vyvážení košů, odklízení sněhu, zametání nebo servisní práce s využitím palubní zásuvky na 230V, osobní vozidla pro potřeby úřadu, vozidla pro pečovatelské služby, nebo vozidla pro rozvoz obědů.

  Domovní čistírny odpadních vod

  Domovní čistírny odpadních vod

  Dotaci lze využít na realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě decentralizovaného čištění odpadních vod do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod.

  Energetické úspory veřejných budov

  Energetické úspory veřejných budov

  Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie