Sociální služby

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dne 05. prosince 2022 vyhlásilo výzvu 49:

Sociální služby – SC 5.1 (CLLD),

 

která je zaměřena na podporu integrovaných projektů v oblasti sociálních služeb na území místních akčních skupin. Žadatel může získat podporu například na nákup budov, výstavbu budov, stavební úpravy a vnitřní vybavení za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR)

 • Obce,
 • kraje,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu (OSS),
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS),
 • církve,
 • církevní organizace,
 • nestátní neziskové organizace (NNO).
 • Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy
  • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí;
  • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
  • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška č. 505/2006 Sb., o sociálních službách”);
  • administrativní zázemí / kanceláře včetně jejich vybavení pro poskytování sociální služby;
  • provozní zázemí pro pracovníky zajišťující úklid a údržbu prostor pro poskytování
   sociální služby;
  •  vybudování zázemí pro (hromadné) stravování (vývařovny) včetně vybavení pro klienty dané sociální služby, pokud je poskytnutí stravy součástí poskytované sociální služby;
  • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);
  •  zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště, parky a zahrady);
  •  zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov
 • Nákup stavby
 • Pořízení majetku / Pořízení vybavení staveb
 • Daň z přidané hodnoty

 

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

 • Nákup pozemku

 

Nepřímé náklady

 • Dokumentace žádosti o podporu
 • Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
 • Administrativní kapacity a řízení projektu
 • Poplatky
 • Režijní, provozní a jiné náklady
 • Publicita projektu
 • Další náklady související s projektem
Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
05. 12. 2022
Příjem výzev:
do 31.12.2023, 14:00 hod.
Výše dotace:
Pro žadatele z MRR je připraveno přes 664 mil. Kč a pro žadatele z PR 371 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám