Administrace veřejných zakázek

Osigeno

Zajišťuje opravdu komplexní zastoupení v zadavatelské činnosti, tzn. zastupování zadavatele na základě příkazní smlouvy v celém průběhu zadávacího řízení dle ust. §43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Poskytneme Vám konzultace a organizační pomoc při zadávání veřejných zakázek a zajistíme hladký průběh zadávacího řízení za dodržení všech postupů určených zákonem č. 134/2016 Sb.

Naše služby Vám umožní minimalizovat rizika pro podávání námitek, neboť on-line administrace prostřednictvím našeho elektronického nástroje na našem profilu tadavatele www.profilzadavatele-vz.cz nám umožňuje komfortně bez rizika prodlení v zákonných lhůtách, hodnocení nabídek atd. a provést tedy zcela transparentně zákonem požadované úkony v rámci výběru dodavatele veřejné zakázky.

Přistupujeme individuálně ke každému klientovi

snažíme se přizpůsobit jednotlivá zadávací řízení požadavkům klienta a důsledným hledáním optimálního individuálního řešení.

Dodávky

Stavební práce

Služby

V souladu s platnou legislativou zajišťuje při jednotlivých typech zadávacích řízeních především tyto činnosti:

 • zpracování zadávací dokumentace
 • návrh hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek a jejich konzultace
 • zpracování formuláře Oznámení o zakázce a jeho zveřejnění na profilu zadavatele a v Informačním systému o veřejných zakázkách
 • zpracování, kompletace a rozmnožení zadávacích dokumentací, předání a zaslání zadávacích dokumentací uchazečům
 • zpracování odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci a textu oznámení zadávacího řízení a zajištění jejich doručení uchazečům, kteří si odebrali zadávací dokumentaci.
 • zpracování a rozeslání oznámení k účasti na jednání hodnotících komisí
 • vypracování a zajištění čestných prohlášení pro členy, náhradníky členů a účastníky jednání hodnotících komisí
 • organizační zajištění otevírání obálek s nabídkami uchazečů, vč. řízení hodnotící komise
 • sepsání protokolu otevírání obálek s nabídkami vč. všech náležitostí a příloh
 • organizační zajištění průběhu posouzení a hodnocení nabídek
 • rozbor nabídek uchazečů, ověření kvalifikačních kritérií a dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky
 • zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky komise vyřazuje z další účasti v zadávacím řízení
 • zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vč. tabulky bodového hodnocení nabídek
 • vypracování rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči, zajištění rozeslání
 • zpracování a zajištění zveřejnění formuláře Oznámení o zadání zakázky v informačním systému
 • vypracování písemné zprávy zadavatele
 • v případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování formuláře Zrušení zadávacího řízení a zajištění zveřejnění formuláře v informačním systému
 • předání veškeré dokumentace z průběhu veřejné zakázky a odborná pomoc při jednání o nové smlouvě s vybraným dodavatelem

Napište nám

Napište nám