Sociální služby

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dne 24. října 2022 vyhlásilo výzvu 30:

Sociální služby (ITI) – SC 4.2.,

 

která je určena k získání podpory získat např. na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.
Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR).

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a
pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny  těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 •  obce
 • kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 •  organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí
 •  organizační složky státu (OSS)
 •  příspěvkové organizace OSS (PO OSS)
 •  církve
 •  církevní organizace
 •  nestátní neziskové organizace (NNO
 • Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy
  • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí;
  • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
  • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška č. 505/2006 Sb., o sociálních službách”);
  • administrativní zázemí / kanceláře včetně jejich vybavení pro poskytování sociální služby;
  • provozní zázemí pro pracovníky zajišťující úklid a údržbu prostor pro poskytování sociální služby;
  • vybudování zázemí pro (hromadné) stravování (vývařovny) včetně vybavení pro klienty dané sociální služby, pokud je poskytnutí stravy součástí poskytované sociální služby;
  • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);
  •  zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště, parky a zahrady);
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov
 • Nákup stavby
 • Pořízení majetku / Pořízení vybavení staveb
 • Daň z přidané hodnoty

 

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

 • Nákup pozemku – Pořizovací cena pozemků může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt. V případě opuštěných nemovitostí dříve používaných k jiným účelům , které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %. V případě, že projekt zahrnuje
  oba typy pozemků, je možné uplatnit na druhý typ pozemků 15 %, nicméně způsobilé výdaje v součtu za všechny pozemky v projektu nemohou nikdy překročit limit 15 % celkových způsobilých výdajů na projekt.

 

Nepřímé náklady

 • Dokumentace žádosti o podporu
 • Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
 • Administrativní kapacity a řízení projektu
 • Poplatky
 • Režijní, provozní a jiné náklady
 • Publicita projektu
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
24. 10. 2022
Příjem výzev:
do 31.12.2027
Výše dotace:
Pro žadatele z MRR je připraveno 937 mil. Kč a pro žadatele z PR 628,6 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám