Ekomobilita

Národní plán obnovy vyhlásil výzvu č.3/2022:

Ekomobilita

 

která je zaměřena na podporu nákupu nových vozidel či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou vozidla s alternativním pohonem (elektromobily a vozidla s vodíkovým pohonem) a tzv. chytré neveřejné dobíjecí stanice pro elektricky poháněná vozidla (podporováno pouze s nákupem vozidla). Z dotace lze pořídit kromě osobních, např. i nákladní a užitkové automobily pro údržbu obcí, které lze využít např. na běžný úklid, vyvážení košů, odklízení sněhu, zametání nebo servisní práce s využitím palubní zásuvky na 230V, osobní vozidla pro potřeby úřadu, vozidla pro pečovatelské služby, nebo vozidla pro rozvoz obědů.

Podpora nákupu elektromobilů a vodíkových vozidel pro veřejný sektor by měla veřejným zadavatelům pomoci s požadavky, které vyplývají z připravovaného zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, který je transpozicí evropské směrnice. Připravovaný zákon (v gesci MMR) bude veřejným zadavatelům ukládat povinnost nakupovat určité procento vozidel s alternativním pohonem. Zákon je k projednání v Poslanecké sněmovně a měl by být účinný ještě letos.

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.
 • Osobní automobil
 • Nákladní nebo malý užitkový automobil
 • Samojízdný pracovní stroj
 • Dobíjecí stanice

Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 % a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis

Typ vozidla / dobíjecí staniceMaximální výše dotace na jedno vozidlo / dobíjecí stanici
ElektromobilAutomobil s vodíkovým pohonem
M1 (osobní)300 tis. Kč500 tis. Kč
N1 (nákladní do 3,5 včetně)500 tis. Kčnení podporováno
L7E (malá užitková)200 tis. Kčnení podporováno
L6E100 tis. Kčnení podporováno
L1E, L2E (motorky do 45 km/h)30 tis. Kčnení podporováno
L3E, L4E, L5E (motorky nad  45km/h)50 tis. Kčnení podporováno
M2, M3, do 7,5 včetně (minibus)1 mil. Kčnení podporováno
N2 do 12t včetně (nákladní střední)1 mil. Kčnení podporováno
SS (pracovní stroj samojízdný)700 tis. Kčnení podporováno
Dobíjecí stanice30 tis. Kčnení podporováno
 • Dotace se poskytuje ve výši 50 %
 • V případě, že se bude jednat o náhradu stávajícího vozidla na fosilní paliva, kdy bude jednoznačně prokázáno vyřazení z registru vozidel a ekologická likvidace,  bude max. výše podpory na jedno vozidlo činit 70 %
 • Zakoupená nebo provozovaná vozidla všech typů nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium.
 • Žadatel/Příjemce podpory zajistí udržitelnost projektu po dobu 3 let od jeho ukončení.
Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
06. 10. 2022
Příjem výzev:
do 15.12.2023, 14:00 hod.
Výše dotace:
od 30 tis. do 1 mil.
Dotační orgán:
NPO

Máte zájem o dotaci?

Napište nám