Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic vyhlásil dne 24.4.2023 nový úvěrově-dotační program:

Nájemní bydlení,

 

která  je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány  za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení  v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Oprávněným žadatelem o podporu je právnická osoba, která má své sídlo na území:

a) některého z členských států EU;
b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru; nebo
c) Švýcarské konfederace.

Předmětem podpory je vznik nájemních bytů, které mohou vzniknout výstavbou. Výstavbou se přitom rozumí:

  • novostavba nájemního bytu v bytovém domě;
  • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě;
  • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům;
  • stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
  •  stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
  •  stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne byt způsobilý k bydlení.

Podporu lze tedy využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Naopak podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.

Podpora je poskytována formou dotace, zvýhodněného úvěru nebo kombinací dotace a zvýhodněného úvěru, přičemž:

  • Dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů.
  • Úvěr může být poskytnut až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů.
  • Celková podpora při kombinaci dotace a úvěru být poskytnuta až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů. Přičemž dotace může být maximálně 25 %.

Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku, přičemž ho lze poskytnout, pokud je dostatečně zajištěn ve prospěch SFPI alespoň
do jeho nesplacené výše a žadatel prokáže schopnost úvěr splácet. Maximální doba splácení úvěru je 30 let.

V rámci výzvy může být 1 projekt podpořen v případě:
a) úvěru až do výše 111,6 mil. Kč;
b) dotace až do výše do 31 mil. Kč;
c) kombinace dotace až do výše 31 mil. Kč a úvěr až do výše 80,6 mil. Kč.

Další projekt od stejného klienta může být schválen pouze za předpokladu, že se nenachází ve stejném katastrálním území, na kterém je v rámci této výzvy již jeden projekt schválen.

Výše podpory:
25 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 05. 2023
Příjem výzev:
do 31.12.2023
Výše dotace:
Upřesněno v liště "Výše dotace".
Dotační orgán:
SFPI

Máte zájem o dotaci?

Napište nám