Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) vyhlašuje 2. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace:

Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

 

která je zaměřena na podporu adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Žadatelem ani majitelem MVN nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu.

Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

  • Podporovaným adaptačním opatření je dílčí rekonstrukce stávající malé vodní nádrže (MVN), jejíž stav nevyžaduje komplexní rekonstrukci a k dlouhodobému udržení existence biotopu a k uchování funkce zadržení vody v krajině postačí dílčí rekonstrukce, tedy realizace jedné či více následujících činností:
    • odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.), výsadby doprovodných břehových porostů.

V rámci programu je povoleno samostatně podávat žádosti o podporu na realizaci souvisejících aktivit pouze v případě, že se jedná o funkčně samostatnou aktivitu a dosažení cíle a účelu podpory daného projektu není závislé na realizaci (podpoře) jiné prostorově, věcně či časově návazné aktivity.

Projektová příprava je způsobilým výdajem maximálně do výše 7 % z celkových uznatelných nákladů. Tedy v případě uznatelných nákladů ve výši 3 125 000 Kč jsou náklady na projektovou přípravu způsobilé do výše 218 750 Kč a odečítají se z max. výše podpory (2,5 mil. Kč), takže na max. výše podpory na realizaci projektu je v takovém případě 2 281 250 Kč.

Při provádění práce svépomoci či kombinovaně (bez možnosti doložení všech nákladů účetními doklady) není možné k nákladům opatření připočítat (a poskytnout) DPH.

Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
16. 04. 2023
Příjem výzev:
30.11.2023, 23:59
Výše dotace:
Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena. Maximální výše dotace je 2,5 mil. Kč.
Dotační orgán:
AOPK

Máte zájem o dotaci?

Napište nám