Sociální šlužby

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo 14 a 15. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

Sociální služby

 

 

která je zaměřena na nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, nebo pořízení automobilů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb.

 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • kraje;
 • obce;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji /obcemi / dobrovolnými svazky obcí;
 • církve;
 • církevní organizace;
 •  NNO

a to na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

 • nákup nemovitosti,
 • nová přístavba nebo nástavba,
 • rekonstrukce stávajících objektů,
 • zeleň v okolí budov a na budovách,
 • pořízení vybavení, pomůcek či technologií pro zajištění provozu zařízení,
 • pořízení automobilu,
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.
Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služby
 • Centra denních služeb
 • Denní stacionáře – ambulantní
 • Nízkoprahová denní centra
 • Raná péče
 • Služby následné péče

 

Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloží Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb. Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen.

Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 03.08.2023, 14:00 hod.
Výše dotace:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tis., maximálně 90 mil.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?