Zelená infrastruktura

Integrovaný operační program dne 9. března 2023 vyhlásil 65., 64. a 63. výzvu:

Zelená infrastruktura – SC 2.2 (VRR, PR, MRR)

 

Výzvy jsou zaměřeny zejména například na revitalizaci náměstí a ulic – výsadba stromů, pokládka zasakovací dlažby, umístění mlhoviště či kašny, řešení akumulace srážkové vody s možností využití pro závlahu, dále úprava parku, obnova cestní sítě, výsadba aleje a vytvoření vodní plochy. Projekty mohou obsahovat prvky na podporu biodiverzity – refugia pro doprovodnou floru a faunu – např. ptačí a netopýří budky, loggery, pítka, krmítka, útočiště pro hmyz, úkryt pro plazy a obojživelníky, zimní příbytky pro ježky.

 • obce
 • kraje
 • hlavní město Praha
 • městské části hl. m. Prahy
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy
 •  církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • veřejné a státní vysoké školy
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce

Přímé výdaje na hlavní část projektu:

 • Pořízení stavby formou výstavby, stavební úpravy, zemní práce a další investice ve vazbě na zelenou infrastrukturu a související opatření
  • stavba veřejného prostranství, stavební a zemní práce
  • demolice, sanace území a likvidace odpadu
  • propustné povrchy a konstrukční vrstvy
  • výsadba a úprava vegetace
  • opěrné konstrukce (včetně pergol) a lanové systémy nezbytné pro růst popínavé zeleně (liány a vzpěrné rostliny)
  • velkoobjemové nádoby na výsadbu zeleně (např. v místech, kde z technických důvodů nelze provádět výsadbu dřevin do rostlého terénu – sítě technického vybavení, případně i doplňkově k ostatním vegetačním prvkům)
  • prvky na podporu biodiverzity – refugia pro doprovodnou floru a faunu (např. ptačí a netopýří budky, loggery, pítka, krmítka, útočiště pro hmyz, úkryt pro plazy a obojživelníky, zimní příbytky pro ježky)
  •  úprava či vznik vodních ploch, toků a břehů (včetně úprav nábřeží – přebudování nábřežních zdí, různé úrovňové stupně břehu, pobytové schodiště, promenáda, molo)
  •  retenční a akumulační nádrže, včetně napojení na technickou infrastrukturu
  • retenční a závlahový systém, včetně napojení na technickou infrastrukturu
  • vsakovací zařízení, včetně napojení na technickou infrastrukturu
  • přístřešky, altány a zastávky se zelenou střechou nebo fotovoltaickými panely
  •  pozn.: zelená střecha musí pokrývat celou plochu střechy přístřešku/altánu /zastávky; rozsah fotovoltaických panelů musí pokrývat zdroj energie pro napojenou technologii/zařízení
  • veřejné osvětlení na solární energii (plně funkční a nezávislé na elektrické distribuční soustavě)
  •  mobiliář se solárními prvky (např. lavičky)
  •  umělé vodní prvky (např. kašny, fontány, pítka, mlhoviště), včetně napojení na technickou infrastrukturu
  •  vznik nízkoemisních zón
  • veřejně přístupná dobíjecí stanice vybavená jedním nebo více běžnými dobíjecími body ve vlastnictví žadatele/příjemce sloužící k dobíjení parkujících elektrických osobních vozidel nebo jízdních kol (či koloběžek apod.) za cenu v místě a čase obvyklou
  • veřejné toalety splňující podmínky DNSH, v případě stavby budovy či přístřešku za podmínky zelené střechy nebo fotovoltaických panelů, včetně napojení na technickou infrastrukturu
 • Nákup stavby
 • Nákup pozemku
 • Daň z přidané hodnoty

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu:

 • Veřejná a technická infrastruktura
  • sítě technické infrastruktury
  •  mobiliář neobsahující solární prvky (např. herní prvky, stojany na kola, lavičky, odpadkové koše)
  • veřejné osvětlení závislé na elektrické síti
  • obnova a vybudování nepropustných povrchů
  •  mosty a lávky
  •  investice vyvolané stavbou (např. přeložky sítí, uvedení do původního stavu)
  • plochy dopravní infrastruktury nad stanovený limit plochy z celkové plochy veřejného prostranství
 • Daň z přidané hodnoty

Místem realizace se rozumí:

pro výzvy č. 63 a 64:

 • obec, kde probíhá / bude probíhat fyzická realizace projektu, kde vznikají / budou vznikat výstupy projektu, kde jsou / budou realizovány aktivity ve prospěch cílových skupin a kde jsou / budou vynaloženy / proinvestovány výdaje z poskytnuté dotace. pro výzvu č. 65
 • městská část Prahy, kde probíhá / bude probíhat fyzická realizace projektu, kde vznikají / budou vznikat výstupy projektu, kde jsou / budou realizovány aktivity ve prospěch cílových skupin a kde jsou / budou vynaloženy / proinvestovány výdaje z poskytnuté dotace.

Za místo realizace se nepovažuje území dopadu, území, které má benefity z realizace dané intervence v daném místě realizace, ani spádové území či působnost dané instituce apod.

Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
23. 01. 2024
Příjem výzev:
do 10.06.2024
Výše dotace:
Ve výzvách je připraveno přes 4,43 mld. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám