Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dne 8. prosince 2022 vyhlásilo 66. výzvu:

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1. (ITI),

 

která podporuje výstavbu a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty a realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury. Cyklostezky a další typy vyhrazených komunikací mohou sloužit buď ke každodenní dojížďce do zaměstnání, škol a za službami, nebo k zajištění cyklistického propojení na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR. Doprovodnou cyklistickou infrastrukturu představují zejména parkovací místa pro kola a odpočívky, které mohou být realizovány jak při výstavbě cyklostezek, tak samostatně ve vazbě na již existující hojně využívané cyklistické komunikaci.
Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR).

Integrované projekty, které budou předkládány do této výzvy, musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejich cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti /aglomerace.

 • kraje
 •  obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 •  organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Žadatel či osoby ovládající právnickou osobu žadatele nesmí být evidováni na sankčním seznamu/rejstříku EU v kategorii finančních sankcí.

 •  výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;
 •  realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Dílčí aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Vyhrazenou komunikací pro cyklisty se rozumí:

 • stezka pro cyklisty (s dopravním značením C8a/C8b), stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b), stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo v přidruženém prostoru pozemní komunikace, cyklistická zóna s dopravním značením IZ9a/IZ9b (souhrnné označení „stezka“);
 • vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (s dopravním značením IP20a/IP20b), samostatný jednosměrný cyklistický pás, ochranný jízdní pruh pro cyklisty, piktogramový koridor pro cyklisty nebo vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola (s dopravním značením IP20a/IP20b) umístěný v hlavním dopravním prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „liniové opatření“).
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
08. 12. 2022
Příjem výzev:
do 31.12.2027, 14:00 hod.
Výše dotace:
Pro žadatele z MRR je připraveno 855,49 mil. Kč a pro žadatele z PR 874,54 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám