Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) vyhlašuje 2. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace:

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech
forem znečištění,

 

která je zaměřena na podporu pro zajištění péče o přírodní stanoviště, druhy a na podporu ohrožených druhů také na péči o chráněná území (přírodní dědictví), nebo k omezení a šíření invazních nepůvodních druhů.

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce a další subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporuvýzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)
 • Spolky, pobočné spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Vysoké školy
 • Školy, školská zařízení a školské právnické osoby
 • Církve, náboženské společnosti a organizace jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy
 • Obchodní společnosti
 • Družstva
 • Újezdní úřady
 • Fyzické osoby podnikající (vyjma aktivity návštěvnická infrastruktura)
 • Fyzické osoby nepodnikající (vyjma aktivity návštěvnická infrastruktura)

Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

 • Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
  • Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.)
  • Péče o lesní stanoviště (managementová opatření)
  • Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně
  • Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže
  • Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště
  • Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena,
  • Péče o biotopy ohrožených druhů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les – vegetační prvky
  • Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn)
  • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů,
 • Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
  • Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny
  • Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.) (kraje)
  • Péče o lesní stanoviště (managementová opatření)
  • Péče o lesní stanoviště (managementová opatření) (kraje)
  • Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně
  • Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže
  • Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN) (kraje)
  • Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště
  • Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena
  • Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les – vegetační prvky
  • Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les – vegetační prvky (kraje)
  • Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn)
  • Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn) (kraje)
 • Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
  • Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů – jmelí
 • Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 12. 2022
Příjem výzev:
do 31.10.2023
Výše dotace:
Alokace na schválené projekty je 300. mil. Kč
Dotační orgán:
AOPK

Máte zájem o dotaci?

Napište nám