Úspory bytových domů

Dotační program NZÚ vyhlásil výzvu

Dotace pro bytové domy,

 

která je určena pro bytové domy ve vlastnictví obcí, krajů, příspěvkových organizací, veřejné správy, škol, nadací a dalších subjektů. Zdroj

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • příspěvková organizace zřízená územně samosprávným celkem v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo obcemi a městskými částmi, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele podat žádost a přijmout podporu,
 • veřejnoprávní instituce
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

Zateplení

 • 1 100 – 7 000 Kč/m2

Zdroje energie

Výměna zdrojů tepla

 • Kotel-bio
  Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 50 000 Kč/b.j.
 • Kamna
  Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 50 000 Kč/b.j.
 • TCA
  Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění 40 000 Kč/b.j.
 • TCV
  Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění 60 000 Kč/b.j.
 • TCV+
  Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody 75 000 Kč/b.j.
 • TCK
  Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, pro vytápění 75 000 Kč/b.j.
 • TCK+
  Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, pro vytápění a ohřev vody 90 000 Kč/b.j.
 • CZT
  Napojení na soustavu zásobování teplem 20 000 Kč/b.j.
 • Kogenerace
  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 50 000 Kč/b.j.

Příprava teplé vody

 • SOL
  Solární termický ohřev vody 18 000 Kč/kW
 • FV
  Solární fotovoltaický ohřev vody 18 000 Kč/kW
 • TČ-V
  Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 30 000 Kč/kw

Fotovoltaické systémy

 • FVE
  Fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie

Větrání

 • VZT
  Systémy větrání se ZZT 50 000 Kč/b.j.

Teplo z odpadní vody

 • Předehřev
  Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 25 000 Kč/b.j.

Adaptační a mitigační opatření

Zelená střecha

 • Extenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° 1 200 Kč/m2
 • Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° 1 400 Kč/m2
 • Intenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° 1 500 Kč/m2
 • Šikmá zelená střecha, sklon > 15° 1 500 Kč/m2

Dešťová voda

 • Zálivka
  Systém akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady od 55 000 Kč
 • Zálivka + WC
  Systém akumulace dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku
 • Šedá voda+
  Systém pro využití vyčištěné odpadní a dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku

Ekomobilita

 • Instalace dobíjecí stanice v BD 35 000 Kč/dobíjecí bod

Zateplení

 • V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
 • Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři hlavní podoblasti podpory a na jednu podoblast, ve které mohou žádat pouze památkově chráněné budovy.
 • Na bytový dům (popř. vymezenou bytovou jednotku v něm) nelze současně uplatňovat více žádostí v oblasti podpory A. Další žádost je možné podat až po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti nebo po zpětvzetí předchozí žádosti, popř. po zastavení řízení o předchozí žádosti.

Zdroje energie

V této oblasti je podporována instalace obnovitelných zdrojů, popř. využití odpadního tepla v bytových domech.

Výměna zdrojů tepla

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném bytovém domě, popř. bytové jednotce11 v bytovém domě s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění

Příprava teplé vody

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:
  solární ohřev vody,
  tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody.

Fotovoltaické systémy (FVE)

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie ve společných prostorách nebo v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Větrání (VZT)

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:
  centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
  decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Využití tepla z odpadní vody

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Adaptační a mitigační opatření

V této oblasti jsou podporována místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu. Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na stávajících bytových domech a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A nebo C, pokud není uvedeno jinak.

Zelená střecha

 • Podpora se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele.

Dešťová voda

 • Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody.

Ekomobilita

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
26. 09. 2023
Příjem výzev:
do 31.12.2024
Výše dotace:
upřesněno v liště "Výše dotace"
Dotační orgán:
NZÚ

Máte zájem o dotaci?

Napište nám