Dětské skupiny

Národní plán obnovy vyhlásil dne 18.03.2022 výzvu

Budování kapacit dětských skupin

 

dle zákona č.247/2014 Sb, o poskytování služby péče a o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny,

Cílem MPSV je proto zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní péče, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dále bude podporováno rozšiřování kapacit pro nové dětské skupiny, formou komplexnějších investic ať už výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, neboť kapacity pro služby péče o děti do 3 let věku jsou v ČR stále nedostatečné. V souvislosti s budováním nových zařízení bude rovněž snahou nabídnout možnost inovace ve smyslu propojení jeslí s dalšími typy služeb dle potřeb a zájmu jednotlivých příjemců (zejména z řad obcí). Mohlo by se jednat například o propojení s jinými typy služeb péče o děti, se sociálními službami či nejrůznějšími programy a aktivitami v oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti, zdravotní péče a podobně. V tomto případě se předpokládá vznik cca 435 nových objektů jeslí. Součástí této podpory budou i výdaje na vybavení kapacit pro zajištění péče o děti v jeslích.

 • příspěvkové organizace,
 • spolky,
 • OPS,
 • ústavy,
 • církve,
 • nadace.

Alokace výzvy je 2,74 mld. Kč.
Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF (bez DPH).
Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH)


Finanční alokace výzvy je rozčleněna do pěti kategorií dle regionální potřebnosti dětských skupin a vychází z potřebnosti vybudování dětských skupin na úrovni okresů. Finanční alokace pro každou z těchto pěti kategorií je garantována do uzavírky prvního kola příjmu žádostí (30. 6. 2022) a následně může být zejména na základě aktuálních dat a znalosti aktuální situace přehodnocena, a to jak alokace na jednotlivé kategorie, tak seznam okresů zařazených do jednotlivých kategorií, tak i způsob nakládání s nečerpanou/přečerpanou alokací na úrovni jednotlivých kategorií.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 20. 4. 2022.

Výzva je kolová a zahrnuje celkem 3 kola uzavírky příjmu žádosti o podporu:

 • 30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti
 • 30. 9. 2022– 2. kolo uzavírky příjmu žádosti
 • 30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

 • výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny,
 • nákup nezastavěného pozemku potřebného pro umístění nové budovy pro provoz dětské
  skupiny nebo nákup pozemku přiléhajícího k budově, která bude v projektu rekonstruována pro
  provoz dětské skupiny,
 • nákup stávající budovy, která neslouží pro provoz dětské skupiny, za účelem přestavby
  na provoz dětské skupiny. Způsobilým výdajem může ve výjimečných případech být i nákup
  stávající budovy za účelem demolice, pokud na pozemku bude v rámci projektu postavena nová
  budova pro provoz dětské skupiny,
 • demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí
  s realizací projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě
  stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu,
 • rekonstrukce budovy za účelem její přestavby na provoz nově zřízené dětské skupiny dle
  požadavků zákona č. 247/2014 Sb., legislativních požadavků pro daný druh provozu
  a standardům kvality poskytovaných služeb,
 • přístavby a nástavby objektů, ve kterých je provozována dětská skupina, za účelem vybudování nových prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny, která zatím nebyla zaevidována v evidenci dětských skupin,
 • úprava nezastavěných venkovních ploch určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy a oplocení dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb.,
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické
  vedení) v rámci stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu a projektové
  dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní
  stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným
  projektem),
 • projektová dokumentace stavby, EIA (kde je relevantní), posudek energetické náročnosti,
  energetický audit, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku,
 • výdaje vázané na energetické úspory:

 

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou:

 • pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, unimobuňky/obytné kontejnery,
 • budování a modernizace podpůrných provozů pro dětské skupiny (jako např. jídelna, prádelna) v rámci nové výstavby nebo stavebních úprav (ne jako jediná aktivita projektu),
 • pořízení základního vybavení dětské skupiny, pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství v areálu (oplocení, přístupové cesty v areálu zařízení, úprava
  a zřizování dětských hřišť, pítka, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře např. lavičky,
  herní prvky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • výdaje na povinnou publicitu,
 • veškeré další výdaje, které jsou nezbytné k naplnění cíle projektu a které nespadají do kategorie
  nezpůsobilých výdajů.

Vedlejší způsobilé výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí přesáhnout 20 % hlavních způsobilých výdajů. 

Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 04. 2022
Příjem výzev:
do 30.11.2022
Výše dotace:
Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF (bez DPH). Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH)
Dotační orgán:
NPO

Máte zájem o dotaci?