Sociální infrastruktura

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 101. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

 

Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • městské části hlavního města Prahy,
 • organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy,
 • organizace zakládané městskými částmi hlavního města Prahy,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Hlavní podporované aktivity projektu:

 • nákup nemovitosti (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb;
 • výstavba, přístavba nebo nástavba a stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace atd.) stávajících objektů, či zázemí (včetně vývařoven) pro poskytování sociální služby;
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby;
 • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky);
 • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách;
 • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;
 • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;
 • zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání;
 • pořízení automobilu pro účely poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií, a systémů protipožární ochrany.

Vedlejší podporované aktivity projektu:

 • parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení, včetně příjezdových komunikací v rámci areálu a nezbytného doprovodného vybavení;
 •  úpravy venkovních prostranství (např. oplocení, chodníky, přístupové cesty, bezbariérový přístup do objektu) v areálu poskytovatele sociálních služeb;
 • demolice původního objektu na místě realizace projektu;
 • zabezpečení výstavby;
 •  projektová dokumentace stavby;
 •  pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu;
 •  povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel);
 • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení)

 

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu.

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu uvedena jako nezpůsobilý výdaj.

Pro obce, DSO, městské části Prahy a jimi zřizované organizace je dotace poskytována ve výši 90 %.

Pro organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, městskými částmi hlavního města Prahy, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování je dotace stanovena ve výši 95 %.

Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 06. 2021
Příjem výzev:
do 03.02.2022
Výše dotace:
500 tis. - 60 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?