Rozvoj sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 06.05.2022 výzvu

Rozvoj sociálních služeb

 

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Sociální služby v rozdělení na sociální péči a sociální prevenci jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 •  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Pečovatelská služba – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy;
 • Centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy;
 • Týdenní stacionáře;
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 • Domovy pro seniory;
 • Domovy se zvláštním režimem;
 • Chráněné bydlení.
 • Příspěvková organizace obce nebo kraje
 • Obec, městys, město, městská část
 • Kraje
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Organizační složky státu
 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církve
 • Nadace

Žadatel musí mít historii delší než tři roky.

Způsobilé výdaje se dělí na:

 1. hlavní (týkají se výstavby či rekonstrukce infrastruktury a musí je obsahovat každý projekt) a
 2. vedlejší (jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí v úhrnu přesáhnout 10 % výše hlavních způsobilých výdajů, pokud není výslovně uvedeno jinak).

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

 • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven);
 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
 • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.;
 • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;
 • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky);
 • výdaje vázané na energetické úspory:
  • stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn nebo fototermické solární systémy;
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy;
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);
 • nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb;
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku, jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována tak, aby dosáhla parametrů daných relevantními kritérii přijatelnosti;
 • nákup stavby určené k odstranění; nákup stavby určené k odstranění nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází demolici jako předpokladu nové stavby a výstavbě stavby, která je hlavním
  způsobilým výdajem projektu;
 • demolice jako předpoklad nové stavby; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu.

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou zejména:

 • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.;
 • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;
 • zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání;
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií;
 • systémy protipožární ochrany;
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu;
 • projektová dokumentace;
 • související výdaje;
 • zabezpečení výstavby (pořízení služeb);
 • povinná publicita;
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 20. 5. 2022.

Výzva je kolová a zahrnuje celkem 3 kola uzavírky příjmu žádosti o podporu:

 • 31. 7. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti
 • 30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádosti
 • 30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti

Všechna kola budou uzavírána v 16. 00 hod. posledního dne lhůty

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 8. 2025, přičemž doba realizace projektu nesmí od schválení právního aktu překročit 24 měsíců.

 • Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB
 • Při výstavbě je nutné dodržet materiálně-technické standardy, které vydá MPSV
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 05. 2022
Příjem výzev:
do 30.11.2022
Výše dotace:
od 10 mil. do 80 mil.
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?

Napište nám