Základní školy

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo výzvu 37 výzvu:

Základní školy –  SC 4.1 (ITI)

 

Cíle dotace:

 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy.
 •  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání.
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky.
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.
 •  Zkvalitnění vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení k internetu.
 •  Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školní družiny / školního klubu.
 • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.
 • Vznik či modernizace zázemí pro komunitní aktivity a jeho zpřístupnění po vyučování (v rozsahu minimálně 5 hodin (300 min.) za týden) jako centra vzdělanosti a komunitních aktivit pro veřejnost.

Na rozdíl od již vyhlášených individuálních výzev na základní školy zde neplatí podmínka, že do výzvy může být předložen pouze jeden projekt za školu.

 • Školské právnické osoby,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • OSS,
 • PO OSS,
 • ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané v Rejstříku škol a školských zařízeních (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Základní školy (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  • vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

 

Přímé výdaje:

 • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu ZŠ
 • Nákup vybavení pro odborné učebny (výukové prostory) a kabinety ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, školní družinu, školní klub a nezbytné zázemí (šatny, chodby apod.)
 • Vnitřní konektivita
 • Nákup stavby
 • Daň z přidané hodnoty

 

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu:

 • Budování a modernizace zázemí školy (stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov, nákup vybavení, nákup stavby) v limitu 30 % celkových způsobilých výdajů
 • Nákup pozemku
 • Daň z přidané hodnoty

 

Nepřímé náklady:

 • Dokumentace žádosti o podporu
 • Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
 • Administrativní kapacity a řízení projektu
 • Poplatky
 • Režijní, provozní a jiné náklady
 • Publicita projektu
 • Další náklady související s projektem (demolice budov…)

Mezi podporované aktivity nepatří víceletá gymnázia, základní umělecké školy, třídy a školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona. Tyto aktivity budou podporovány v dalších výzvách IROP, konkrétně v aktivitách: „Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře“, „Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení“, „Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče“. Mezi podporované aktivity rovněž nepatří školní jídelny (vývařovny/výdejny).

Doprovodnou část projektu lze realizovat pouze ve škole (školní družině či školním klubu), která je podpořeným zařízením a realizuje alespoň jednu z hlavních částí projektu (tj. odborné učebny / vnitřní konektivitu / školní družinu či školní klub).

Výše podpory:
90 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 12. 2022
Příjem výzev:
do 31.12.2027, 14:00
Výše dotace:
Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno pro MRR 1 988 234 619 Kč a pro PR 839 433 158 Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám