Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu s číslem 1/2024/117D081 k předkládání žádostí o dotaci:

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách,

 

která je zaměřena na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblasti se sociální segregací.

právněným žadatelem o dotaci může být

  • obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR,
  • obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti sociálně vyloučenou lokalitu,
  • obec, která má ve svém správním obvodu obec se sociálně vyloučenou lokalitou,
  • kraj, který je vlastníkem nemovitosti v sociálně vyloučené lokalitě určené k demolici.

Cílem výzvy je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování, rekreaci nebo dříve sloužících jako občanská vybavenost v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

Konkrétně lze ze získaných prostředků hradit tyto aktivity:

  • odstranění objektu a jeho neoddělitelných částí,
  • odpojení od inženýrských sítí,
  • inženýrská činnost ve výstavbě (TDI),
  • statická opatření související s demolicí,
  • náklady na základní úpravu pozemku do stavu před zarovnáním ornicí,
  • skládkovné.

Pozor: Předmět podpory nesmí být ke dni podání žádosti obýván. Součástí žádosti je projekt budoucího využití: NESMÍ SE JEDNAT O PROJEKT K BYDLENÍ.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
• obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
• obec od 3 001 – 10 000 obyv.: max. výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
• obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
• kraj: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele.

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
03. 04. 2024
Příjem výzev:
do 28.6.2024, 12:00
Výše dotace:
upřesněno v liště "Výše dotace"
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám