Obnova místní komunikace

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program:

Podpora obnovy místních komunikací

 

V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu místních komunikací a jejích součástí, konkrétně na všechny konstrukční vrstvy vozovek, místní komunikace vedené na mostních objektech, napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikace, případně obnova propustků a ostatních odvodňovacích zařízení.

obec do 10 000 obyvatel, včetně (k 01. 01. 2022)

Podporovány budou projekty zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí, konkrétně na:

 • Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy.
 • Místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů.
 • Dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  – obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  – obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Přípustné změny povrchů

 • Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk
 • Nový povrch: asfalt, beton, dlažba
 • Obce do 3 000 obyvatel – 80 %, max. 10 mil. Kč
 • Obce od 3 001 do 10 000 obyvatel – 70 %, max. 10 mil. Kč
 • vybudování nové místní komunikace,
 • obnova místní komunikace poškozené živelní pohromou,
 • obnova místní komunikace poškozené v důsledku odstraňování škody po živelní pohromě,
 • obnova místní komunikace poškozené v důsledku těžby kalamitního kůrovcového dříví,
 • obnova místní komunikace následující po stavebních pracích typu vybudování kanalizace apod.,
 • vybudování nebo obnova účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
 • vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství
 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.
 • Komunikace musí být vedena v pasportu MK jako místní komunikace
 • Doklad o vlastnictví majetku:
  • výpis z katastru nemovitostí nebo z dálkového přístupu do KN (doklad nesmí být starší 2 měsíců k datu podání žádosti o dotaci),
  • katastrální mapa s vyznačením místní/ch komunikace/í,
  • výpis z pasportu místních komunikací podle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (příslušnou/é místní komunikaci/e označte ve výkresové/mapové i v textové/tabulkové části),
  • souhlas vlastníků všech nemovitostí/pozemků s realizací akce a řádným užíváním stavby v případě, že místní komunikace neleží na pozemku žadatele,
 • Položkový rozpočet
 • Podrobná barevná fotodokumentace místní/ch komunikace/í; vyžaduje se snímek s vyznačením začátku místní komunikace (vyznačit přímo na místní komunikaci) a dále snímky v jednom směru každých 25 m délky (vyznačit přímo na místní komunikaci); snímky se pořizují se záchytnými body (značení komunikací, sloupy VO, ploty, domy atp.), za denního světla, dobré viditelnosti, bez sněhové vrstvy.
 • Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci
 • Harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce,
 • Doklad o ukončené předchozí etapě (v případě, že je relevantní),
 • Vyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci , předkládá žadatel části zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu.
 • Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků.
 • Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat nebo finální žádost předloženou na stavební úřad
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 10. 2022
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
od 500 tis. - 10 mil. Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám