Obnova místní komunikace

Ministerstvo pro místní rozvoj znovuotevře program:

Podpora obnovy místních komunikací

 

V rámci tohoto podprogramu je možné žádat o obnovu místních komunikací a jejích součástí, konkrétně na všechny konstrukční vrstvy vozovek, místní komunikace vedené na mostních objektech, napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikace, případně obnova propustků a ostatních odvodňovacích zařízení.

Obce do 3000 obyvatel (k 1.1. roku vyhlášení výzvy) – 80% dotace
Obce 3000 – 10 000 obyvatel – 70% dotace

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přidatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (včetně těchto objektů)
 • napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce
 • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace
 • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělících pásů, příkopů
 • vybudování nové místní komunikace
 • vybudování nebo obnova účelových komunikací
 • vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlení, reklamní zařízení a poutače
 • inženýrské sítě, energetické, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení
 • výpis z KN
 • katastrální mapa s vyznačením místních komunikací
 • výpis z pasportu místních komunikací
 • předpokládaný rozpočet
 • barevná fotodokumentace
 • projektová dokumentace
 • žádost o stavební povolení, ohlášení, nebo prohlášení, že není SP vyžadována.
Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 10. 2021
Příjem výzev:
do 17.12.2021
Výše dotace:
500 tis. - 10 mil. Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?