Sociální bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 31. 1. 2024 vyhlašuje 101. výzvu IROP – Sociální bydlení II. – SC 4.2 (MRR), 102. výzvu IROP – Sociální bydlení II. – SC 4.2 (PR), 115. výzvu IROP – Sociální bydlení II. KPSV+ SC 4.2 (MRR) a 116. výzvu IROP – Sociální bydlení II. KPSV+ SC 4.2 (PR)

Sociální bydlení

 

Příjemce může díky této výzvě získat podporu na pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení, ale také na pořízení nezbytného základního vybavení. Tyto byty jsou určeny pro osoby, které v důsledků nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR).

 • Obce
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
 • PO OSS
 • Církve
 • Církevní organizace
 • NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost

 

Sociální bydlení
pořízení a adaptace bytů, bytových domů1 a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Pořízením se myslí:

 • nákup objektů, domů, bytů a pozemků
 •  nákup a dostavba nedokončených staveb
 • výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny)
 •  rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
 • nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku
 • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) – společné části bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 366/2013 Sb.“)

Struktura financování celkových způsobilých výdajů na území méně rozvinutých regionů v %

Typ MRR                               EFRR                              Státní rozpočet                               Vlastní zdroje žadatele

PO OSS                                     85 %                                        15 %                                                           0 %
Kraje                                          85 %                                          0 %                                                          15 %
Obce                                          85 %                                          0 %                                                          15 %
Organizace zřizované            85 %                                          0 %                                                           15 %
kraji / obcemi
Organizace zakládané           85 %                                           0 %                                                          15 %
kraji / obcemi (právní
forma s.r.o./a.s)
NNO, které min. 5 let            85 %                                        10 %                                                             5 %
bezprostředně před
podáním žádosti
nepřetržitě poskytovaly
sociální bydlení či
úspěšně realizovaly
projekt sociálního
bydlení v Operačním
programu
Zaměstnanost
Církve, církevní                      85 %                                         10 %                                                               5 %
organizace atd.

 

Struktura financování celkových způsobilých výdajů na území přechodových regionů v %

Typ MRR                               EFRR                              Státní rozpočet                               Vlastní zdroje žadatele

PO OSS                                      70 %                                       30 %                                                             0 %
Kraje                                          70 %                                        15 %                                                            15 %
Obce                                           70 %                                       15 %                                                            15 %
Organizace zřizované              70 %                                       15 %                                                            15 %
kraji / obcemi
Organizace zakládané            70 %                                          0 %                                                            30 %
kraji / obcemi (právní
forma s.r.o./a.s)i

NNO, které min. 5 let             70 %                                         25 %                                                              5 %
bezprostředně před
podáním žádosti
nepřetržitě poskytovaly
sociální bydlení či
úspěšně realizovaly
projekt sociálního
bydlení v Operačním
programu Zaměstnanost
Církve, církevní                      70 %                                          25 %                                                                5 %
organizace atd.

Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 08. 2024
Příjem výzev:
do 28.02.2025, 14:00
Výše dotace:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč, Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 90 000 000 Kč.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám