Úspory veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 1. 3. 2023 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 37. výzvu:

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

 

která je zaměřena na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 •  dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla.
 • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 •  Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější stínící prvky.

Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  •  kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
   Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty jsou stanoveny dvě základní úrovně jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy (A1 a A2). Blíže se podpoře formou jednotkových nákladů věnuje Příloha č. 3 Metodika zjednodušených metod vykazování s kategorizací položek rozpočtu

Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
03. 04. 2023
Příjem výzev:
do 01.03.2024, 20:00 hod.
Výše dotace:
Alokace
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám