Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 17. 10. 2023 vyhlašuje 87. a 88. výzvu IROP:

Další vzdělávání (MMR, PR).

 

Výzvy jsou určeny na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Zdroj

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí
 • oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Stavba

 • stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
 • laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a nezbytné zázemí těchto učeben, prostor (např. šatny k dílnám, hygienická zařízení, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory )
 • toalety v patrech, kde jsou realizovány odborné učebny a výukové prostory
 • chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor
 • stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově, např. zajištění bezbariérového přístupu, bezbariérová toaleta
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

 

Nákup vybavení pro odborné učebny (výukové prostory) ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a nezbytné zázemí (šatny, chodby apod. )

 • nábytek a vybavení
 • elektronika, hardware a software vybavení

Vnitřní konektivita

 • zajištění vnitřní konektivity a zabezpečení připojení k internetu

Nákup stavby

Výdaje na nákup stavby (celé nebo její části) určené k realizaci projektu jsou způsobilým
výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky:

 • Cena stavby nebo práva stavby je oceněna znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením stavby nebo zřízením práva stavby, vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku”). Lze doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení stavby nebo po zřízení práva stavby, je však nezbytné, aby v posudku bylo uvedeno, že je zpracován k datu pořízení stavby či zřízení práva stavby.
 • Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo v případě práva stavby cena sjednaná dle smlouvy o právu stavby, v obou případech maximálně však do výše ceny stanovené znaleckým posudkem.
 • V případě, že se stavba eviduje v katastru nemovitostí podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodným okamžikem pro posouzení časové způsobilosti pořízení stavby nebo práva stavby datum, ke kterému má vklad do katastru nemovitostí právní účinky. V ostatních případech, kdy se daná stavba neeviduje v katastru nemovitostí, je rozhodující okamžik pro posouzení časové způsobilosti pořízení stavby účinnost právního aktu o převodu vlastnických práv. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze povolit nákup staveb, které jsou pro účely projektu určeny k demolici.

Nákup pozemku

 • Pořizovací cena pozemků může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt. V případě nemovitostí dříve používaných k jiným účelům které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %. V případě, že projekt zahrnuje oba typy pozemků, je možné uplatnit na druhý typ pozemků 15 %, nicméně způsobilé výdaje v součtu za všechny pozemky v projektu nemohou nikdy překročit limit 15 % celkových způsobilých výdajů na projekt.

 

Výdaje na nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného k realizaci projektu jsou
způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky:

 • Pozemek je oceněn znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti, vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Je možné doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení nemovitosti, je však nezbytné, aby v posudku bylo uvedeno, že je zpracován k datu pořízení nemovitosti.
 • Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo cena stanovená znaleckým posudkem, podle toho, která z uvedených cen je nižší, vždy však maximálně do limitu pro pořizovací cenu pozemku stanoveného výše.
 • Rozhodným okamžikem pro posouzení časové způsobilosti pořízení pozemku je datum, ke kterému má vklad do katastru nemovitostí právní účinky. Smlouvu koupi pozemku může být sepsána i před zahájením realizace projektu.
Výše podpory:
55 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
23. 04. 2024
Příjem výzev:
do 22.05.2024
Výše dotace:
od 3 mil. do 30 mil.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám