Regionální sportovní infrastruktura

Národní sportovní agentura plánuje vyhlášení výzvy:

Regionální sportovní infrastruktura

 

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

 • kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje),
 • obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem.

Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportu a evidovat v něm sportovní zařízení, jež je předmětem
investičního záměru, a to i v případě, že se jedná o novou výstavbu sportovního zařízení.

Žadatel musí mít vlastnické právo ke všem nemovitostem (včetně všech pozemků), které budou dotčeny akcí, nebo musí mít dané nemovitosti v nájmu nebo výpůjčce nebo pachtu, případně mít k daným nemovitostem jiný obdobný právní titul (např. na základě nepojmenované smlouvy označené jako „užívací“), nebo musí mít k daným nemovitostem právo stavby, a to minimálně po dobu udržitelnosti, což doloží příslušnou smlouvou. Toto se nevztahuje na situaci, kdy je předmětem akce pořízení nemovitého majetku.

V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury (dále také jen „akce“) zahrnující:

 • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 •  výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • pořízení dlouhodobého majetku,
 •  vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Program není zaměřen na výstavbu vybraných typů sportovních zařízení, která budou podporována samostatným programem, v rámci kterého budou pro tato sportovní zařízení nastaveny závazné standardy. Jedná se o následující sportovní zařízení:

 •  tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 •  tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25 m.

Program dále není zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu, která budou podporována samostatným programem. Jedná se
následující sportovní zařízení:

 •  fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
 • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
 •  multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
 •  atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
 • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 •  rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.

Dotace se poskytuje ve výši až 70 % způsobilých výdajů.

Výše dotace se liší podle výše předpokládaných celkových způsobilých výdajů.

Pokud jsou tyto výdaje nižší než 10 milionů Kč, potom:
a) minimální výše dotace na akci je 1 000 000 Kč,
b) maximální výše dotace na akci může být 7 000 000 Kč,
c) pro cíl akce zvýšení dostupnosti sportovního zařízení (bezbariérové přístupy) je maximální výše dotace 2 000 000 Kč.

Pokud jsou předpokládané celkové způsobilé výdaje vyšší než 10 milionů Kč, pak:
a) minimální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč,
b) maximální výše dotace na akci může být 30 000 000 Kč.

 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem investičního záměru (a to jak pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu.
 • Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, je nezbytné, aby vlastníkem majetku dotčeného dotací byl výlučně pouze ÚSC, který k tomu vydává stanovisko.
 • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení (kolaudace, povolení k užívání stavby, objektu) využíván za účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně 8 let zpřístupnění sportovního zařízení, které bylo předmětem dotace, pro veřejnost, a to min. v rozsahu 20 % užívací (provozní doby).
 • Poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku.
 • Dotace nebude poskytnuta na sportovní zařízení, které je jako celek předmětem pronájmu nebo je na jeho provozování uzavřena smlouva o správě, údržbě či provozování se subjektem založeným za účelem podnikání či s podnikatelem.
 • Žadatel nesmí převést předmět dotace po dobu 10 let od realizace projektu na jiný subjekt. Žadatel nesmí předmět dotace pronajmout, zapůjčit, uzavřít pacht nebo uzavřít jinou formu smlouvy na využívání předmětu dotace po dobu 10 let od dokončení realizace projektu s výjimkou, kdy celková doba pronájmu, zápůjčky, pachtu či jiné formy smlouvy na využívání předmětu dotace nepřesáhne v součtu, za dobu 10 let 6-ti měsíců.
 • Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu.
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 10. 2023
Příjem výzev:
do 31.10.2023
Výše dotace:
od 1 mil. do 30 mil.
Dotační orgán:
NSA

Máte zájem o dotaci?

Napište nám