Regionální sportovní infrastruktura

Národní sportovní agentura plánuje vyhlášení výzvy:

Regionální sportovní infrastruktura

 

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

 • Spolek vyvíjející činnost v oblasti sportu po dobu minimálně 2 let jako svou hlavní činnost, a to včetně pobočného spolku. Jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou vlastníky sportovního zařízení nebo splňuje podmínky výzvy.
 • ÚSC, Město a obec, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě ho pronajímá sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě, které tato sportovní zařízení provozují.

Místem realizace akcí je území celé České republiky.

Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu.

Žadatel musí mít vlastnické právo ke všem nemovitostem (včetně všech pozemků), které budou dotčeny akcí, nebo musí mít dané nemovitosti v nájmu nebo výpůjčce nebo pachtu, případně mít k daným nemovitostem jiný obdobný právní titul (např. na základě nepojmenované smlouvy označené jako „užívací“), nebo musí mít k daným nemovitostem právo stavby, a to minimálně po dobu udržitelnosti, což doloží příslušnou smlouvou. Toto se nevztahuje na situaci, kdy je předmětem akce pořízení nemovitého majetku.

Účelem výzvy je podpořit technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce, výstavba) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a vybudování bezbariérových přístupů. Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům nebo tělovýchovným jednotám a nesmí sloužit převážně pro ekonomickou činnost. Výzva není určena na veřejná volnočasová sportoviště, která slouží k neorganizovanému sportu.

 • dopravní nebo dětské hřiště,
 • aquapark
 • veřejné koupaliště,
 • cyklostezky,
 • veřejné volnočasové sportoviště,
 •  hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, které se nacházejí nebo by se měla nacházet ve školní budově či areálu školy (technické zhodnocení školního areálu či školní budovy, školního sportovního zařízení).

Obec, město, ÚSC – 50% dotace

Sportovní organizace – 70% dotace

 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem investičního záměru (a to jak pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu.
 • Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, je nezbytné, aby vlastníkem majetku dotčeného dotací byl výlučně pouze ÚSC, který k tomu vydává stanovisko.
 • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení (kolaudace, povolení k užívání stavby, objektu) využíván za účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně 8 let zpřístupnění sportovního zařízení, které bylo předmětem dotace, pro veřejnost, a to min. v rozsahu 20 % užívací (provozní doby).
 • Poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku.
 • Dotace nebude poskytnuta na sportovní zařízení, které je jako celek předmětem pronájmu nebo je na jeho provozování uzavřena smlouva o správě, údržbě či provozování se subjektem založeným za účelem podnikání či s podnikatelem.
 • Žadatel nesmí převést předmět dotace po dobu 10 let od realizace projektu na jiný subjekt. Žadatel nesmí předmět dotace pronajmout, zapůjčit, uzavřít pacht nebo uzavřít jinou formu smlouvy na využívání předmětu dotace po dobu 10 let od dokončení realizace projektu s výjimkou, kdy celková doba pronájmu, zápůjčky, pachtu či jiné formy smlouvy na využívání předmětu dotace nepřesáhne v součtu, za dobu 10 let 6-ti měsíců.
 • Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu.
Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 08. 2022
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
od 1 mil. do 40 mil.
Dotační orgán:
NSA

Máte zájem o dotaci?