Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky zveřejnilo výzvu JSH_V3_2023

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

 

Dotace se poskytuje na:

 • Dotace se poskytuje na rekonstrukci požární zbrojnice (či její části) anebo výstavbu nové požární zbrojnice (dále jen „stavba“).

Žadatelem v rámci této výzvy může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V a splňuje následující podmínku:

 • dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje z rozpočtu poskytovatele,
 • požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, která má být rekonstruována, je ve vlastnictví žadatele,
 • pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, jsou ve vlastnictví žadatele nebo tento sjednal smluvní závazek, na základě kterého mají být dotčené pozemky převedeny do jeho vlastnictví, a to nejpozději do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu povolujícího užívání stavby ve smyslu právních předpisů na úseku stavebního řádu,
 • na požární zbrojnici jednotky SDH obce jakožto věci nebo součásti pozemku nevázne zástavní právo ani k příslušné věci není zřízeno věcné břemeno omezující významně či dlouhodobě činnost jednotky SDH obce.

Dotace se poskytuje na:

 • Dotace se poskytuje na rekonstrukci požární zbrojnice (či její části) anebo výstavbu nové požární zbrojnice (dále jen „stavba“).

Dotace může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů akce projektu (akce),
– minimálně však 450 000,- Kč,
maximálně však 4 500 000,- Kč.

Výzvy JSDH_V2 a JSDH_V3 jsou pokryty prostředky státního rozpočtu. Plánovaná výše dotačních prostředků činí celkem pro obě výzvy 310 mil. Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2023 může změnit. Předpokládaný objem alokovaných dotačních prostředků pro obce v jednotlivých krajích je následující:

Kraj                                          Dotace MV v mil. Kč
hl. m. Praha                           12,8
Středočeský kraj                   42,7
Jihočeský kraj                       30,9
Plzeňský kraj                         24,7
Karlovarský kraj                   6,4
Ústecký kraj                          17,3
Liberecký kraj                      11,2
Pardubický kraj                   21,3
Královéhradecký kraj         20,1
Kraj Vysočina                       30,9
Jihomoravský kraj              32,0
Olomoucký kraj                   20,2
Moravskoslezský kraj         22,8
Zlínský kraj                          16,7

 • výstavba, úpravy a rekonstrukce části stavby s prostory, které nejsou užívány v souladu s ČSN 735710,
 •  čištění a úklid budov,
 • oplocení,
 •  přeložky inženýrských sítí,
 • sadové a parkové úpravy zeleně (např. trávníky, stromy, keře, osivo, včetně jejich odstranění a terénní úpravy s tím spojené např. záhony, terasy, valy),
 • vodní nádrže,
 • náklady na technický dozor investora, na autorský dozor a na koordinátora BOZP,
 •  náklady na studii stavby, projektovou dokumentaci pro stavební povolení, projektovou dokumentaci pro provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení, dílenskou dokumentaci,
 • archeologie, stavebně historické průzkumy, restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy a opravy s tím spojené,
 • úpravy veřejného prostranství (např. chodníky, silnice, cesty, veřejná osvětlení),
 • majetek (vybavení), které není funkčně a pevně spojen se stavbou (výjimku tvoří hasicí přístroje),
 • přesun stavebních kapacit, cestovné, dopravné, náklady na ubytování, režijní náklady,
 •  zábory veřejných komunikací a prostranství,
 • revize včetně revizní zprávy na stávající objekty bez předchozích úprav,
 • vícepráce při realizaci stavby,
 • zateplení rekonstruovaného objektu pokud nesplňuje požadavky výzvy,
 • spojovací krčky (chodby) mezi budovami,
 • položka v rozpočtu:
  – finanční rezerva,
  – náklady na pojištění díla,
  – koordinační činnost,
  – náklady za odborné vedení stavební činnosti stavbyvedoucím,
  – náklady za vystavení bankovní záruky,
  – náklady na zajištění splnění podmínek a opatření vyplývající ze stavebního povolení,
  – náklady na zajištění jakosti při provádění díla,
  – náklady na vypracování měsíčních zpráv zhotovitelem, – pasportizace,
  – monitoring, fotodokumentace,
  – ostatní náklady vyplývající ze změn SOD, – investorská činnost
  – provozní a územní vlivy
  – inženýrská a kompletační činnost
  – předání a převzetí staveniště, díla.
 • Sporné a nejednoznačné případy neuznatelných výdajů budou posuzovány individuálně po konzultacích na příslušném HZS kraje a na MV-GŘ HZS ČR.
 • Prostá kopie dokumentu o zřízení bankovního účtu u České národní banky (např. smlouvy nebo oznámení o zřízení účtu).
 • Zdůvodnění nezbytnosti akce
 • Výpis katastru nemovitostí
 • Snímek katastrální mapy s vyznačením rekonstruované nebo předpokládané stavby
 • Dokumentace stavby – studie stavby vč. odborného odhadu ceny, nebo projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. oceněného položkového rozpočtu, nebo projektová dokumentace pro provádění stavby vč. oceněného položkového rozpočtu.
 • Fotodokumentace stávajícího stavu v případě rekonstrukce
Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 07. 2022
Příjem výzev:
do 22.08.2022, 23:59 hod.
Výše dotace:
Výše finančních prostředků na vyhlášenou výzvu bude známa v prvním čtvrtletí roku 2023
Dotační orgán:
MV_GŘ HZS ČR

Máte zájem o dotaci?