Revitalizace veřejných prostranství

IROP, který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj, dne 23. 5. 2023 vyhlašuje 73. výzvu IROP

Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD)

 

Dotace je poskytována na podporu integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a enviromentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v oblastech mimo města.

 • Obce
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji
 • organizační složky státu (OSS)
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS)
 • církve
 • církevní organizace
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné a státní vysoké školy
 • veřejné výzkumné instituce.
 • Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech na aktivitu:
 • Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí.
  • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
  • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství;
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.
 • Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu. Podporována budou například náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.

73. výzva IROP je určena pro žadatele na území místních akčních skupin z méně rozvinutých i přechodových regionů. Pro žadatele z méně rozvinutých regionů je připraveno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 511 458 479 Kč a pro žadatele z přechodových regionů je vyčleněno 285 405 459 Kč z EFRR.
Integrované projekty předkládané do 73. výzvy IROP musí být v souladu s příslušnou strategií CLLD. Z toho důvodu musí být projektové záměry nejprve projednány na úrovni nositele CLLD a získat vyjádření místní akční skupiny o souladu se strategií CLLD. Před tím je však nutné, aby Řídicí orgán IROP schválil programový rámec příslušné místní akční skupiny.

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanovena.
 • Alokace výzvy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 511 458 479 Kč (MRR), 285 405 459 Kč (PR).
  • Státní rozpočet — 0 Kč (MRR), max. 53 513 524 Kč (PR).

Přípustné místo realizace:

 • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
  • MRR – Obec na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.
  • PR – Obec na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
Výše podpory:
90 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
13. 06. 2023
Příjem výzev:
do 31.12.2027, 14:00 hod.
Výše dotace:
Upřesněno v liště "Výše dotace".
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?