Revitalizace veřejných prostranství

IROP, který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj,  vyhlásil výzvy č. 65, 64, 63, 77

Zelená infrastruktura (VRR, PR, MRR, ITI)

 

tato výzva je zaměřena na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury ve veřejném prostranství měst a obcí a dále na omezování všech forem znečištění.

Zelenou infrastrukturou se rozumí jak zelená složka (například stromy), tak modrá složka (například vodní plochy). Někdy je pro zelenou infrastrukturu využíváno i spojení modro-zelená infrastruktura. S ohledem na plnění ekosystémových služeb a zmírnění klimatických změn jsou pro účely IROP 2021-2027 do výdajů na zelenou infrastrukturu zahrnuty i umělé prvky modré složky jako například zasakovací povrchy, umělé vodní prvky a úprava břehů.

• obce
• kraje
• hlavní město Praha
• městské části hl. m. Prahy
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy
• církve
• církevní organizace
• OSS
• PO OSS
• veřejné a státní vysoké školy
• státní podniky
• státní organizace
• veřejné výzkumné instituce

Ze získaných prostředků je možné financovat tyto aktivity:

  • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
  • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
    Například: revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a opatření ke snižování hluku;
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství;
    Například: revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb.

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství – na jejich vznik či úpravu ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Podporovány budou např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky nebo náplavky.

Dopravní infrastruktura je podporována v přímých výdajích na hlavní část projektu maximálně v rozsahu 40 % rozlohy veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu. Podmínkou je splnění specifických kritérií přijatelnosti (zejména propustnost povrchů). Do způsobilých výdajů nepatří investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy a investice do tratí pro kolejová vozidla. Do plochy dopravní infrastruktury se započítávají: pozemní komunikace (včetně částí vymezených pro cyklisty), odstavné a parkovací plochy, zálivy zastávek, stání a točny pro vozidla veřejné hromadné dopravy, tramvajové pásy. Do limitu dopravní infrastruktury se nezapočítávají nástupiště zastávek veřejné hromadné dopravy, chodníky a samostatné komunikace pro pěší, společné komunikace pro pěší a cyklisty a pozemní komunikace v případě, že se jedná o pěší zónu nebo obytnou zónu.

Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
24. 01. 2024
Příjem výzev:
10.06.2024
Výše dotace:
Minimální výše je 5 mil. Kč, Maximální 1000 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám