Revitalizace veřejných prostranství

Integrovaný regionální operační program plánuje vyhlášení výzvy:

Revitalizace veřejných prostranství

 

Dotace je zaměřena na komplexní projekty řešící revitalizace veřejných prostranství v obcích a městech. Podpořeny budou ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality
ekosystémových služeb měst a obcí.

V rámci dotace budou podpořeny:

 •  revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
  ▪ příklad: revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se
  zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší
 • opatření ke snižování hluku;
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
  ▪ příklad: revitalizace řešící úpravu ploch industrialních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb;
 •  doprovodná část projektu: veřejná a technická infrastruktura v limitu 10 % výdajů na projekt.

Podporovány budou následující aktivity:

 • Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 • revitalizace památek,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické a technologické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci
 • aplikační software,
 • ochrana a zabezpečení památek,
 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO,
 • doprovodná část projektu: parkoviště u památek

• IROP bude podporovat ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zahrnující zelenou infrastrukturu realizované na základě strategického rozvojového dokumentu pro dané území. (Bude upřesněno v kritériích.)
• Projekt byl projednán s občany.
• Nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a vodní plochy.
• Podpora z IROP bude směřována pouze do zastavěného území a zastavitelných ploch obce

Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
30. 12. 2022
Příjem výzev:
bude upřesněno
Výše dotace:
do 120 mil.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?