Domovní čistírny odpadních vod

Národní program Životní prostředí spustil výzvu  č. 7/2021:

Domovní čistírny odpadních vod

 

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Podporovány jsou pouze DČOV nesoucí označení CE, pro které výrobce vystavil, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, prohlášení o vlastnostech, jejichž účinnost čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3 a které splňují níže uvedené parametry.

a) V případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových je nutné splnit parametry uvedené v tabulce č. 1. DČOV musí zajišťovat vyšší účinnost nitrifikace a částečné odstraňování dusíku denitrifikací. Požadavek na účinnost odstraňování fosforu (Pcelk.) je nutné splnit pouze v případě, že je tak uvedeno ve stanovisku příslušného správce povodí. V takovém případě musí být DČOV vybavena technologií pro chemické odstranění fosforu.

CHSKCr           BSK5           N-NH4 +          Ncelk.           Pcelk.

75                       85                  80                      50                  80

 

b) V případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních musí být splněny parametry:

CHSKCr           BSK5           Ncelk.          Pcelk.
90                       95                  50                40

 

c) Nedílnou součástí každé DČOV musí být:

 • Akumulace přitékajících odpadních vod, a to minimálně na 50 % jednodenní kapacity maximální produkce odpadních vod, na níž je DČOV projektována.
 • Oddělený prostor pro akumulaci kalu.
 • Technologie pro nepřetržitý vzdálený monitoring provozu DČOV (dále jen „monitorovací zařízení“), pro hlášení a evidenci poruch minimálně v rozsahu: výpadek a obnovení dodávky elektrické energie; základní elektrická funkčnost DČOV (chod dmychadla, případně čerpadla) a funkčnost aerace. Monitorovací zařízení a na něj napojený systém musí být udržován v provozu po celou dobu udržitelnosti definovanou dále v této výzvě.
 • Automatické řízení provozu DČOV v závislosti na množství přitékající odpadní vody (bez zásahu uživatele).

Veškeré výdaje musí být realizovány bezhotovostním převodem a prokázány bankovním výpisem.

Způsobilé výdaje musí být vzniklé a uhrazené nejdříve v den vyhlášení této výzvy, s výjimkou výdajů na přípravu projektu, které mohou být vzniklé a uhrazené i před tímto datem.

Způsobilé výdaje zahrnují náklady na realizaci zařízení DČOV:

 • Nákup zařízení DČOV
 •  Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:
  • Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, přívod odpadní vody2
   , odtok vyčištěné odpadní vody do recipientu, opatření pro vsakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření, akumulační nádrž na vyčištěnou odpadní vodu);
  • Monitorovací zařízení a přímo související technologie (vč. například centrálního informačního systému);
  • Proškolení odborně kvalifikované osoby a jednotlivých uživatelů DČOV;
 • Vedlejší výdaje projektu, maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů. Jedná se o níže uvedené výdaje na zajištění:
  • Odborného posudku ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 směrnice MŽP č. 4/2015;
  •  Hydrogeologického posudku – v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních;
  • Projektové dokumentace;
  • Zadávací dokumentace;
  •  Technického a autorského dozoru;
 • Publicitu projektu (maximálně však 5 tis. Kč)
 • při kapacitě DČOV 1-15 EO: 150 tisíc Kč
 • při kapacitě DČOV 16-50 EO: 300 tisíc Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Výše podpory:
80 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 08. 2022
Příjem výzev:
do 31.12.2023, nejpozději však do vyčerpání alokace
Výše dotace:
Celková alokace činí 300 000 000 Kč
Dotační orgán:
NPŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám