Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, dne 12. prosince 2022 vyhlásilo výzvu 39:

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (ITI)

 

Tato výzva ze specifického cíle 6.1 Čistá a aktivní mobilita podporuje nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají alternativní energie elektřiny a vodíku, tedy elektrobusů, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají. Předmětem podpory je i pořízení nízkoemisních vozidel využívajících alternativního paliva biometanu, tj. autobusů na plyn.

Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR).

 • Kraje,
 • obce,
 • dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
  • nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku;
  •  nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů);
  • nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.

Struktura financování celkových způsobilých výdajů na území méně rozvinutých regionů
Typ MRR                     EFRR                     Státní rozpočet                     Vlastní zdroje žadatele
Kraje                                85 %                               0 %                                                15 %
Obce                                 85 %                               0 %                                                15 %
Dopravci na základě     85%                                0%                                                 15%
smlouvy o veřejných
službách v přepravě
cestujících

Struktura financování celkových způsobilých výdajů na území přechodových regionů
Typ MRR                     EFRR                     Státní rozpočet                     Vlastní zdroje žadatele
Kraje                                70 %                               15 %                                                15 %
Obce                                 70 %                               15 %                                                15 %
Dopravci na základě     70%                                0%                                                  30%
smlouvy o veřejných
službách v přepravě
cestujících

Na hlavní část projektu musí být vynaloženo minimálně 95 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Na doprovodnou část projektu může být vynaloženo maximálně 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Způsobilé výdaje na hlavní část projektu

 • Pořízení majetku
  • nákup nových silničních vozidel kategorie M2 podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
   • minibusu s pohonem na elektřinu nebo vodík;
 • nákup nových silničních vozidel kategorie M3 podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
  • autobusu s pohonem na elektřinu nebo vodík;
  •  autobusu s pohonem na biometan a CNG (stlačený zemní plyn) nebo biometan a LNG (zkapalněný zemní plyn);
  • nákup nových drážních vozidel pro trolejbusovou nebo tramvajovou dráhu:
   • trolejbusu, parciálního trolejbusu s alternativním pohonem na elektřinu;
   •  tramvaje, tramvaje s alternativním pohonem na elektřinu nebo vodík;
  • pořízení nového inteligentního dopravního systému (informačního, odbavovacího, sledovacího, řídicího nebo kooperativního) do nakupovaného vozidla veřejné dopravy, není-li takový systém součástí základní výbavy vozidla.

Do nákupu vozidla se řadí i tovární servisní a diagnostické vybavení jednotlivého nakupovaného vozidla, související dokumentace a rovněž i nezbytné zaškolení obsluhy vozidla. Do pořízení systémů náleží také jejich implementace, související dokumentace a nezbytné zaškolení obsluhy.

Způsobilé výdaje na doprovodnou část projektu

 • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
  • studie proveditelnosti do výše 140 000 Kč;
  • doplňující a podpůrné průzkumy, posudky a analýzy k přípravě žádosti o podporu, včetně dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu;
  • zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a organizace zadávacích a výběrových řízení.
 • Povinná publicita
 • Daň z přidané hodnoty

 

Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilými výdaji jsou:

 • úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky;
 • nákup nemovitostí;
 • daň z přidané hodnoty vztahující se k pořízení majetku;
 • daň z přidané hodnoty vztahující se k pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu a povinné publicitě
 •  výdaje na servis, opravu nebo modernizaci vozidel;
 • výdaje na plnicí a dobíjecí stanice;
 •  výdaje na technickou podporu spojenou s provozem a údržbou pořizovaných vozidel/systémů;
 •  výdaje spojené s nadstandardní délkou záruční doby;
 • výdaje spojené s řízením a administrací projektu;
 • výdaje na nepovinnou publicitu;
 • výdaje na stavby a stavební úpravy;
 • správní poplatky;
 •  splátky úvěrů a půjček;
 •  pojištění;
 •  bankovní záruky;
 • pokuty, sankce, penále;
 • manka a škody;
 • jiné daně (silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z příjmů apod.);
 •  cla;
 • výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné;
 • výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu;
 •  provozní a režijní výdaje;
 • náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem;
 •  cestovní náhrady;
 •  provize;
 • rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy;
 •  kurzové ztráty;
 • odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
 •  veškeré výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy apod.);
 •  výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů;
 •  výdaje na audit projektu;
 •  jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady;
 •  vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez další náhrady;
 • výdaje na doprovodnou část projektu nad 5 % celkových způsobilých výdajů;
 • výdaje na studii proveditelnosti převyšující 140 000 Kč;
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
12. 12. 2022
Příjem výzev:
do 31.12.2027, 14:00 hod.
Výše dotace:
Pro žadatele z MRR je připraveno 1 750,25 mil. Kč a pro žadatele z PR 1 481,01 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám