Rodinné domy

Nová zelená úsporám spustila

Dotace pro rodinné domy – standard,

 

které jsou určeny pro všechny majitele domů, kteří chtějí zlepšit své bydlení, pořídit čisté zdroje energie a ušetřit na vytápění a vodu. Zdroj

Žadatelem o podporu může být pouze:

 •  vlastník stávajícího rodinného domu,
 • stavebník nového rodinného domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby,
 • nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),
 •  v případech územního samosprávného celku, který splňuje podmínky být oprávněným žadatelem, může, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, podat žádost a přijmout podporu i příspěvková organizace zřízená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Žadatel, případně územně samosprávný celek, za který podává žádost jeho příspěvková organizace, musí zůstat vlastníkem budovy či stavby, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Oblast A – Zateplení

 • V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
 • Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři hlavní podoblasti podpory a na jednu podoblast, ve které mohou žádat pouze památkově chráněné budovy.
 • Na bytový dům (popř. vymezenou bytovou jednotku v něm) nelze současně uplatňovat více žádostí v oblasti podpory A. Další žádost je možné podat až po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti nebo po zpětvzetí předchozí žádosti, popř. po zastavení řízení o předchozí žádosti.

Oblast B – Novostavba

 • V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora v oblasti B se neposkytuje na stavby určené pro rodinnou rekreaci, a to ani v případech, kdy budou využívány pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

Oblast C – Zdroje energie

V této oblasti je podporována instalace obnovitelných zdrojů, popř. využití odpadního tepla v rodinných domech.

Výměna zdrojů tepla

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce  rodinného domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění.

Příprava teplé vody

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:
  – solární ohřev vody,
  – tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody.

Fotovoltaické systémy (FVE)

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena. Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.

Větrání (VZT)

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:
  – centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
  – decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Využití tepla z odpadní vody

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Oblast D – Adaptační a mitigační opatření

V této oblasti jsou podporována místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.
Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na stávajících rodinných domech a novostavbách a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A nebo B (včetně nákupu RD) nebo C.1 až C.4, pokud není uvedeno jinak. V případech, kdy je podpora poskytována na objekt ve výstavbě, bude vyplacena až po dokončení stavby.

Zelená střecha

 • Podpora se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech rodinných domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele.

Dešťová voda

 • Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody.

Ekomobilita

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Změny v podpoře fotovoltaiky od 15. února 2024:

 • Dotace až 200 000 Kč za instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením se započtením bonusů ve výši 40 000 Kč
 • Dotace až 160 000 Kč za instalaci fotovoltaiky bez zateplení
 • Změna jednotkové výše dotace na FVE:
  • základní podpora 35 000 Kč nebo 60 000 Kč s využitím tepelného čerpadla
  • za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč
  • za 1 kWh el. akumulačního systému 8 000 Kč
 • Dotace až 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku
 • Omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu FVE
 • Nově bonus za FVE, která zajistí ohřev vody, ve výši 10 000 Kč

Dotace na ostatní úsporná opatření ze všech podporovaných oblastí programu pokračují za stejných podmínek jako doposud.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
26. 10. 2023
Příjem výzev:
do 30.06.2028
Výše dotace:
Dotační orgán:
NZÚ

Máte zájem o dotaci?

Napište nám