Regionální sportovní infrastruktura

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu:

Regionální sportovní infrastruktura,

 

která je zaměřena na na podporu sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice. Záměrem programu je dále podpořit obnovu a rozvoj zejména středně velkých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořena regionálně vyvážená nabídka možnosti sportování v České republice.

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“),
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Školská právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí,
 • Spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku,
 • Ústav dle § 402 až 418 NOZ, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ),
 • Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury (dále také jen „akce“) zahrnující:
• technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
• výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
• pořízení dlouhodobého majetku,
• vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Program není zaměřen na výstavbu vybraných typů sportovních zařízení, která budou podporována samostatným programem, v rámci kterého budou pro tato sportovní zařízení nastaveny závazné standardy. Jedná se o následující sportovní zařízení:
• tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
• tréninkový zimní stadión,
• plavecký bazén 25 m.

Program dále není zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu, která budou podporována samostatným programem. Jedná se následující sportovní zařízení:
• fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
• sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
• multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
• atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
• atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
• cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
• rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
• plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.

 • Výše poskytnuté dotace z programu bude činit max. 70 % celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce.
 • V případě, že cílem akce bude Technické zhodnocení sportovních zařízení a jejich zázemí, bude poskytnuta maximální dotace ve výši 7, resp. 50 mil. Kč, dle typu Výzvy.
 • V případě, že cílem akce bude Výstavba sportovních zařízení a jejich zázemí, bude poskytnuta maximální dotace ve výši 50 mil. Kč.
 • V případě, že cílem akce bude zvýšení dostupnosti sportovního zařízení, bude poskytnuta maximální dotace ve výši 2 mil. Kč

 

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
Výše dotace:
Minimální výše dotace na jednu akci (žádost) pro všechny tři cíle je stanovena ve výši 1 mil. Kč.
Dotační orgán:
NSA

Máte zájem o dotaci?

Napište nám