Cyklostezky, cyklopruhy

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pokračuje v poskytování příspěvků na financování akcí ve městech a obcích.

Cyklostezky, cyklopruhy

 

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na stránkách SFDI Vyposkytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/.

Oprávněný žadatel a následně příjemce může být:

 • obec jako budoucí vlastník cyklistické stezky – místní komunikace IV. tř., ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník pozemků trvale dotčených výstavbou cyklistické stezky, která bude veřejně přístupnou účelovou komunikací, nebo jako vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh,
 • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část),
 • příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce,
 • svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh,
 • příspěvková organizace správa a údržba silnic (dále jen „SÚS“) zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje.

Více informací najdete na URL adrese https://www.sfdi.cz/soubory/prispevky/c-prisp_2-pravidla/pravidla_cyklo_2022.pdf.

 • výstavbu cyklistické stezky, v rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout příspěvek na
  • výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce , které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce,
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce.
 • opravu cyklistické stezky,
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy
 • Příprava území (výjimkou je příprava území, které je součástí stavby cyklostezky),
 • Demolice objektů (výjimku tvoří zejména demolice stávajících podkladních a obrusných vrstev stavbou dotčených chodníků a pozemních komunikací do 0,5 m od hrany navrhovaného tělesa cyklostezky, odstranění a likvidace stromů v trase navrhované cyklostezky,
 • Veřejné osvětlení (výjimkou je nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které je příslušenstvím stezky pro cyklisty a chodce,
 • Přeložky (výjimkou jsou přeložky inženýrských sítí vyvolané vlastní stavbou, které leží v trase předmětné stavby nebo ji kříží (přeložení rozvaděče, elektrického vedení, veřejného osvětlení – pouze demontáž, montáž a nezbytný materiál, dále přeložky plynových přípojek, hl. uzávěru plynu, vodovodu, sdělovacích kabelů, kanalizace atd.), a dále přeložky stávajícího dopravního značení, bezpečnostních prvků (zábradlí, svodidel apod.),
 • Dešťová a splašková kanalizace nebo kanalizační řady, včetně úprav k odvádění vody, včetně zatrubnění příkopů (výjimkou tvoří kanalizační vpusti, šachty a přípojky sloužící k odvodu povrchových vod z pozemní komunikace (chodníku, přilehlé vozovky a přechodu pro chodce),
 • Čištění komunikací, příkopů a dalšího příslušenství, proplach kanalizace, úklid stavby (výjimkou je očištění dlažby nebo obrub k opětovnému použití na cyklostezce, očištění podkladu cyklostezky před pokládkou obrusné vrstvy, pročištění vodovodního či plynového potrubí při jejich přeložce v trase cyklostezky,
 • Mobiliář –  např. lavičky, odpadkové koše, osvětlení, informační tabule, čekárny autobusových zastávek (výjimkou jsou zejména zábradlí a dopravně bezpečnostní sloupky či zábrany vjezdu na cyklostezku),
 • Úpravy přilehlé komunikace (výjimkou jsou úpravy komunikace do 0,5 m od hrany tělesa cyklostezky, napojení začátku a konce cyklostezky v nezbytně nutném rozsahu a bezbariérová úprava nástupní plochy zastávky veřejné dopravy přimknuté k cyklostezce),
 • Příjezdové a přístupové cesty k objektům, schodiště, rampy, sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti,
 • Osázení vegetací a sadové úpravy a s tím související práce, povrchové úpravy terénu (vyýjimku tvoří výškové vyrovnání a svahování, sejmutí ornice v trase cyklostezky
 • Ostatní konstrukce, vč. opěrných a zárubních zdí, které nejsou součástí tělesa cyklostezky

Celý seznam si můžete přečíst na URL adrese https://www.sfdi.cz/soubory/prispevky/c-prisp_2-pravidla/pravidla_cyklo_2022.pdf.

Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 25.02.2022
Výše dotace:
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?