Posilování ochrany a zachování přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) vyhlašuje 8. výzvu pro podávání žádostí o dotaci programu:

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění,

 

která je zaměřena na podporu přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny. Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014–2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, a další subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01)
 • Spolky, pobočné spolky
 • Ústavy
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Vysoké školy
 • Školy, školská zařízení a školské právnické osoby
 • Církve, náboženské společnosti a organizace jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy
 • Obchodní společnosti
 • Družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.), ZMV 05 Travinné ekosystémy
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.070_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_07 Péče o biotopy ohrožených druhů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les – vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
  • Podaktivita 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 • Aktivita 1.6.2.1 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.), ZMV 05 Travinné ekosystémy
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.) (kraje), ZMV 05 Travinné ekosystémy
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření) (kraje), ZMV 08 Lesní ekosystémy
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně 3
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.085_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN) (kraje), ZMV 02 MVN
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště
   • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les – vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les – vegetační prvky (kraje), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn) (kraje), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 • Aktivita 1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
  • Podaktivita: 1.6.1.3.1.085_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové
  • Podaktivita: 1.6.1.3.1.080_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů – jmelí, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové
 • Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody
  • Podaktivita: 1.6.1.5.1.070_11 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody, ZMV 11 Návštěvnická infrastruktura
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
02. 05. 2024
Příjem výzev:
do 31.10.2024
Výše dotace:
Celková alokace 200 mil. Kč
Dotační orgán:
AOPK ČR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám