Nakládání s bioodpadem

Národní program Životní prostředí dne 11. července 2023 vyhlásil  6. výzvu

Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

 

jejímž cílem je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • zájmová sdružení právnických osob
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Aktivita A:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele

Aktivita B:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS

Aktivita C:

 • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren
 • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren
 • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy
 • aktivity A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů
 • aktivity B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • aktivity C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na 750 tis. Kč bez DPH.

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 09. 2023
Příjem výzev:
do 01.05.2024, 14:00 - nebo do vyčerpání alokace
Výše dotace:
Pro výzvu je alokováno celkem 1,6 mld. Kč
Dotační orgán:
NPŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám