Předcházení vzniku odpadů

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu:

Oběhové hospodářství,

 

která se zaměřuje na podporu přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje. Z výzvy je možné získat podporu např. na pořízení domácích kompostérů, vybudování re-use center či potravinových bank, výstavu a modernizaci sběrných dvorů…

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Státní podniky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Městské části hl. města Prahy
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Pořízení kompostérů pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • Realizace projektů komunitního kompostování v bytových domech či komunitních zahradách
 • Budování RE-USE center pro opětovné použití výrobků včetně aktivit týkajících se oprav a prodlužování životnosti výrobků
 • Budování infrastruktury potravinových bank
 • Vybudování a rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku odpadů z jednorázového nádobí a jednorázových obalů podporou pořízení opakovaně
  použitelného nádobí a obalů
 • Výstavba a modernizace sběrných dvorů Pořízení třídících a dotřiďovacích systémů pro separaci ostatních odpadů
 • Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 • Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů včetně realizace bioplynových stanic
 • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a pro svoz gastroodpadů
 • Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů
 • Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

Jednotlivé aktivity lze kombinovat a spojovat do jednoho komplexního projektu, např. je možné zkombinovat projekt komunitního kompostování s projektem RE-USE centra pro opětovné použití výrobků nebo spojit pořízení technologií pro třídění a dotřiďování již přetříděných složek odpadu s projektem následného materiálového či energetického využití odpadů.

 • 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů – 70 %
 • 1.5.2 RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků – 85 %
 • 1.5.3 Budování infrastruktury potravinových bank – 95 %
 • 1.5.4 Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů – 85 %
 • 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů -85 %
 • 1.5.6 Podpora třídicích a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů – 70 %
 • 1.5.7 Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod – 85 %
 • 1.5.8 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů – 85 %
 • 1.5.9 Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů – 70 %
 • 1.5.10 Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů – 85 %
 • 1.5.11 Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady – 70 %
Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 31.12.2023
Výše dotace:
prostředků k dispozici: 7 100 000 000 Kč
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám