Nemotorová doprava

Integrovaný regionální operační program, dne 14. března 2023 vyhlásil 60. výzvu:

Doprava – SC 5.1 (CLLD),

 

která je zaměřena na podporu integrovaných projektů, které se soustřeďují na infrastrukturu určenou pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu na území místních akčních skupin.

Výzva podporuje dvě oblasti, a to infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu. V bezpečné nemotorové dopravě se například jedná o výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. V infrastruktuře pro cyklistickou dopravu bude možné stavět, modernizovat a rekonstruovat komunikace pro cyklisty určené pro přesun do zaměstnání, škol a za službami nebo v případě, že se nová komunikace pro cyklisty napojí na stávající komunikace pro cyklisty. Rovněž bude možné realizovat doprovodnou cyklistickou infrastrukturu při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Projektové záměry musí být nejprve projednány na úrovni nositele CLLD a získat vyjádření místní akční skupiny o souladu se strategií CLLD. Před tím je však nutné, aby Řídicí orgán IROP schválil programový rámec příslušné místní akční skupiny.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 •  organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • organizace zřizované nebo zakládané
 • dobrovolnými svazky obcí

 

Přípustné místo realizace:

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

 • MRR – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
 • PR – Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury,
 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.
Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
14. 03. 2023
Příjem výzev:
do 31.12.2027, 14:00 hod.
Výše dotace:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 500 000 Kč, Maximální výše celkových způsobilých není stanovena.
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám