Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Operační program Životního prostředí  vyhlašuje výzvu:

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

 

Cílem dotační podpory je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie.

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající:
  • tepelném čerpadlo;
  • plynový kondenzační kotel;
  • kotel na biomasu;
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající OZE.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
 • Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.
 • Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.
 • Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva.
 • Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení
 • Položkový rozpočet
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 05. 2024
Příjem výzev:
Výše dotace:
Dotační orgán:
NPŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám