Revitalizace brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští program

Revitalizace brownfieldů

 

který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Cílem programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných Brownfieldů, které dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití Brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

Předmětem podpory je Brownfiled, jímž se rozumí území sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud:
1. součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území a
2. stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány.

Oprávněným žadatelem o podporu je územní samosprávný celek nenacházející se v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (ostatní území ČR).

V rámci jedné výzvy může žadatel podat pouze jeden investiční záměr. V rámci města lze podat pouze 1 žádost.

U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.

Výše dotace činí nejvýše

  • 30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha nebo nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části A přílohy k tomuto nařízení,
  • 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části B přílohy k tomuto nařízení, nebo
  • 50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části C přílohy k tomuto nařízení.

Výše úvěru činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území. Úvěr se poskytuje bezúročně.

Nejméně 10 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území uhradí příjemce z vlastních zdrojů. Ostatní náklady, které nebudou pokryty podporou, mohou být hrazeny i z jiných veřejných rozpočtů.

Revitalizace nemůže být spolufinancována prostředky poskytnutými z programu financovaného z prostředků Evropské unie.

Podporu lze použít na:

  •  odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí,)
  • odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu nebo jinou změnu podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,
  • odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží,
  • provedení stavby nebo zařízení na území se starou stavební zátěží,
  •  terénní úpravu nebo úpravu zeleně na území se starou stavební zátěží,
  • odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží, nebo
  • vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží.

Podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části (dále jen „koupě území“), má-li být toto území revitalizováno za použití podpory.

Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 08. 2022
Příjem výzev:
31.10.2022
Výše dotace:
Výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč
Dotační orgán:
SFPI

Máte zájem o dotaci?