Revitalizace brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští program

Revitalizace brownfieldů

 

který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Program NPO brownfieldy se skládá ze 4 samostatných výzev. Podpoří hlavně rekonstrukci už stávajících staveb v zanedbaných areálech. V menší míře dotace půjdou na demolici techniky nebo jinak nevyhovujících objektů a výstavbu energeticky úsporných novostaveb. U odlehlých míst, jako jsou např. bývalé vojenské areály, je možné žádat peníze na jejich zalesnění. V takovou případě budou sloužit jako tzv. přírodní úložiště uhlíku.

Předmětem podpory je Brownfiled, jímž se rozumí území sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud:
1. součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území a
2. stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány.

Oprávněným žadatelem o dotaci je územní samosprávný celek (pro malé projekty)
Oprávněným žadatelem o dotaci je právnická osoba (pro velké projekty)

Projekt má celkové investiční náklady ve výši 121 mil. Kč včetně DPH, bez DPH činí celkové investiční náklady projektu 100 mil. Kč (DPH není způsobilý náklad). Náklady na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 5 písm. a) NV činí 36 mil. Kč. Klient tedy může požádat o dotaci ve výši 40 mil. Kč. Alespoň 36 mil. Kč musí být vynaloženo na náklady splnění požadavku na energetickou náročnost budovy a zbývající 4 mil. Kč (tj. 10 %) je možné vynaložit na ostatní náklady.

Pro výzvy na rekonstrukce objektů:

 • komplexní či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (např. zateplení stěn, střechy, podlahy, výměna oken apod.);
 • realizace vnějších stínících prvků snižujících tepelnou zátěž budovy;
 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva za zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající jiný zdroj energie;
 • realizace obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaické panely, solárně-termické kolektory, instalace tepelných čerpadel, využití energie větru apod.);
 • rekonstrukce předávacích stanic tepla;
 • obnova nebo realizace nové otopné soustavy;
 •  systémy využívající odpadní teplo;
 • systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • rozvody tepla a chladu mimo budovu (poměrem nákladů dodaného množství tepla do budovy, která je předmětem dotace a celkové dodané energie ze zdroje);
 •  ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • realizace energeticky úsporného systému osvětlení (např. výměna zdrojů světla, svítidel, realizace rozvodů elektřiny osvětlovací soustavy, venkovní osvětlení, veřejné osvětlení apod.);
  • realizace automatizačních a řídicích systémů budovy, osazení regulačních prvků vedoucí k úspoře energie;
  • úprava systému chlazení, realizace nových energeticky úsporných systémů chlazení (pouze v případě současné instalace vnějších stínících prvků);
  •  úprava systému přípravy teplé vody;
  •  energetické úspory na technologických zařízeních;
  •  zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management;
 • vegetační střechy: přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční);
 • technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

Pro výzvy na demolici a výstavbu objektů:

 • Náklady na odstranění staveb;
 • náklady na výstavbu nové stavby občanského vybavení.
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
20. 02. 2023
Příjem výzev:
do 20.04.2023
Výše dotace:
od 3 mil. do 500 mil.
Dotační orgán:
SFPI

Máte zájem o dotaci?