Sběrné dvory

Operační program životního prostředí plánuje vyhlášení 59. výzvy:

Oddělený sběr a svoz, sběrné dvory

 

která je zaměřena na výstavbu sběrných dvorů, pořízení kompostérů, instalaci RE-USE center, nebo podporu třídících systémů.

 • obce a města
 • svazky obcí
 • kraje
 • městské části
 • městské části hl. města Prahy
 • ostatní veřejnoprávní subjekty
 • obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty

Výzva se zaměřuje na tyto aktivity:

 • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
 • zefektivnění systému odděleného sběru/svozu, zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“),
 • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra),
 • předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů (pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení vedoucích ke snížení produkce jednorázových obalů a nádobí.

Sběrné dvory: 

 • Součástí podkladů je analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, u kterých bude po realizaci projektu zajištěno jejich využití. Analýza obsahuje všechny předepsané kapitoly a projekt lze na základě uvedených údajů posoudit.
 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství kraje. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření příslušného krajského úřadu.
 • Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 25 000 Kč/t za rok.

Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud SFŽP nepovolí jiný termín) se žadatel stane vlastníkem předmětu podpory a též nemovitostí (pokud jím již není), na/ve kterých bude projekt realizován, a to v případě, že věci, které mají být s požadovanou dotací pořízeny (popřípadě rekonstruovány, upraveny nebo jinak výrazně zhodnoceny), se stanou součástí budovy (stavby) nebo pozemku, ve/na kterém budou po ukončení projektu umístěny (např. zpevněné plochy apod.)

RE-USE centra:

 • Součástí podkladů je analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, u kterých bude po realizaci projektu zajištěno jejich využití. Analýza obsahuje všechny předepsané kapitoly a projekt lze na základě uvedených údajů posoudit.
 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství kraje. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření příslušného krajského úřadu.
 • Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 70 000 Kč/t za rok.
 • Součástí projektu bude popis provozu RE-USE centra (prostorové řešení, příjem výrobků, princip jejich úpravy, čištění, opravy, odbyt, re-use komodity, evidence, návrh provozního řádu atd.). Dále bude uvedena organizační struktura RE-USE centra (vč. finančních toků).
 • Projekt obsahuje předpokládané množství odpadu, jehož vzniku bude díky realizaci projektu předejito.

V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:

 • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu,
 • budování infrastruktury potravinových bank,
 • podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

 

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů bude podporována zejména:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“),
 • podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci odpadů kategorie ostatní,
 • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
31. 01. 2024
Příjem výzev:
do 30.082024
Výše dotace:
alokace 500 000 000 CZK
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám