Byty pro ohrožené děti a rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlásilo výzvu

Byty pro ohrožené děti a rodiny,

 

která je zaměřena na podporu deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v České republice. Zdroj

 • Kraj
 • Obec
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu:
Nákup nemovitostí

 • Nákup jedné nebo více bytových jednotek, které budou sloužit k poskytování pobytových služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny dle zákona o sociálních službách, zákona o sociálněprávní ochraně dětí či zákona o výkonu ústavní či ochranné výchovy, včetně podílu na společných  částech nemovité věci a pozemku.

Nákup bytové jednotky

 • výdaje na nákup bytové jednotky, která bude sloužit k poskytování pobytových služeb komunitního  typu pro ohrožené děti a rodiny dle zákona o sociálních službách, zákona o sociálně-právní ochraně dětí či zákona o výkonu ústavní či ochranné výchovy, jsou způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky:
  • Cena bytové jednotky bude oceněna znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců, musí zachycovat cenu max. 6 měsíců před datem podpisu kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní a musí být vyhotoven podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodným okamžikem pro posouzení časové platnosti znaleckého posudku je datum uzavření kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
  • Způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem.
  • Bytová jednotka, která bude sloužit poskytování pobytových služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny, vyhovuje všem zákonným předpisům, především stavebním, hygienickým, bezpečnostním, a to zejména ustanovením stavebního zákona a prováděcích vyhlášek s výjimkou případů, kdy je součástí projektu úprava bytové jednotky za účelem jejího uvedení do souladu s uvedenými předpisy.

Stavba

 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) vnitřních prostor nakupované/nakupovaných bytové/bytových jednotky/jednotek sloužící/ch k poskytování pobytových služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny
 • systémy protipožární ochrany
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického  zabezpečení
 • dodávky a služby spojené s realizací ÚT a VZT systémů:
  • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
  • výměna stávajícího a instalace nového hlavního zdroje tepla bytové jednotky
  • stavební úpravy a dodávky spojené s rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy

Vybavení bytové/bytových jednotky/jednotek

 • Nákup základního vybavení bytové jednotky, včetně nábytku:
  • umyvadlo, sprcha nebo vana, WC, koupelnové skříňky, pračka, sušička
  • kuchyňská linka, varná deska a trouba, lednička, myčka, mikrovlnná trouba, varná konvice
  • jídelní nábytek, skříně do obývacího pokoje, sedací nábytek, postele, psací stoly a židle pro děti a šatní skříně.

Související výdaje 

 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze do ukončení realizace projektu.

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu:

Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 

 • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené (kromě odborného poradenství zahrnutého do zpracování projektové dokumentace)
 • výdaje na realizaci a řízení projektu po dobu realizace
 • výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení
 • výdaje na zpracování Studie proveditelnosti nebo její části, včetně všech povinných příloh Studie proveditelnosti
 • znalecký posudek pro odhad ceny nemovitosti.

Projektová dokumentace

 • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), zadávací dokumentace stavby (ZDS), realizační dokumentace stavby (RDS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • studií a posouzení.

Zabezpečení výstavby (pořízení služeb)

 • Výdaje na zabezpečení výstavby:
  • technický dozor investora (TDI);
  • autorský dozor (AD);
  • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
 • Výdaje spojené s inženýrskou činností:
  • výdaje na inženýring projektu, zahrnující projednání projektových dokumentací a zajištění souvisejících podkladů pro příslušná správní řízení, včetně zajištění podkladů pro povolení předčasného užívání, zkušebního provozu nebo kolaudaci stavby.

Povinná publicita

 • Výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 10 Obecných pravidel.

Maximální výše dotace na 1 m² užitné plochy bytu pro ohrožené děti činí 84 000 Kč.

Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
Příjem výzev:
do 31.12.2024
Výše dotace:
od 500 tis. do 80 mil.
Dotační orgán:
MPSV

Máte zájem o dotaci?

Napište nám