Střední školy

Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 30. listopadu 2022 vyhlásil výzvy:

42. Střední školy – SC 4.1 (MMR),

43. Střední školy – SC 4.1 (PR),

44. Střední školy – SC 4.1 (VRR).

 

Výzvy jsou zaměřeny zejména na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben středních škol (SŠ, SŠ spojené s VOŠ, konzervatoře) ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky. Dále je podporována vnitřní konektivita škol a zabezpečení připojení k internetu.

 

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Žadatel či osoby ovládající právnickou osobu žadatele nesmí být evidováni na sankčním seznamu / rejstříku EU v kategorii finančních sankcí.

Zaměření výzev se liší dle kategorie regionů

 • Méně rozvinuté regiony (MMR) –  tedy obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.
 • Přechodové regiony (PR)  – tedy obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
 • Více rozvinuté regiony (VVR) – území hl. m. Praha

Přímé výdaje na hlavní část projektu

 • Stavba
  • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu SŠ (SŠ/VOŠ, konzervatoře, školního hospodářství, střediska praktického vyučování)
   • laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a nezbytné zázemí těchto učeben, prostor (např. šatny k dílnám, hygienická zařízení, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory)
   • odborné kabinety ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi
   • školní klub nižšího stupně víceletého gymnázia a jeho nezbytné zázemí (vnitřní prostory)
   • toalety v patrech, kde jsou realizovány odborné učebny/kabinety, školní klub
   • chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor
   • stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění
    bezbariérového přístupu, bezbariérová toaleta); (pozn. v případě, že v budově funguje další škola či školské zařízení, může být bezbariérovost společných části budovy financována i pro potřeby ostatních škol a školských zařízení);
   • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato
    přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
   • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov
 • Nákup vybavení pro odborné učebny (výukové prostory) a kabinety ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, školní klub, školní hospodářství, středisko praktického vyučování) a nezbytné zázemí (šatny, chodby apod.)
  • nábytek a vybavení;
  • elektronika, hardware a software vybavení
 • Vnitřní konektivita
  • Zajištění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu v souladu se Standardem konektivity škol
 • Nákup stavby
 • Daň z přidané hodnoty

 

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

 • Budování a modernizace zázemí školy (stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov, nákup vybavení, nákup stavby) v limitu 30 % celkových způsobilých výdajů
  • školní poradenská pracoviště a prostory pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách,  sborovna, šatny, dílna pro školníka/školnici, ředitelna, kanceláře pro administrativní pracovníky);
  • vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;
  • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov v doprovodné části projektu
 • Nákup pozemku
 • Daň z přidané hodnoty

Náklady, které nelze při použití paušální sazby 7 % zahrnout mezi přímé výdaje:

 • Dokumentace žádosti o podporu
  • příprava a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené právní služby
  • studie proveditelnosti
  • odborné a znalecké posudky pro přípravu žádosti o podporu
  • doplňující a podpůrné průzkumy, posudky a analýzy
  • ověření žadatele z pohledu podniku v obtížích
  • zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
  • organizace zadávacích a výběrových řízení
 • Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
  • projektová dokumentace
  • odborné a znalecké posudky pro přípravu projektové dokumentace
  • administrativní výdaje související s územním a stavebním řízením
  • hydrogeologický průzkumarcheologický průzkum
  • geodetické zaměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu
  • dokumentace v procesu EIA
  • plán BOZP
  • výkon dozoru BOZP
  • audity
  • další související průzkumy, inženýring projektu, technický dozor investora, autorský dozor
 • Administrativní kapacity a řízení projektu
  • externí služby související s realizací projektu
  • zpracování zpráv o realizaci projektu, žádostí o platbu, účetnictví, archivace dokumentů k projektu
  • hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na přípravě a realizaci projektu
  • zákonem stanovené povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího na projektu
  • tuzemské cestovní náhrady: jízdné v ČR, ubytování v ČR, stravné v ČR
 • Poplatky
  • pojištění majetku pořízeného z dotace
  • poplatky související s uzavřením kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  • poplatky související s nákupem nemovitostí a se zápisem do katastru nemovitostí
  • poplatky za vydání stavebního povolení
  • odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
  • jiné správní poplatky
 • Režijní, provozní a jiné náklady
  • nájemné
  • operativní leasing zařízení či vybavení
  • energie, vodné, stočné v nemovitostech využívaných k realizaci projektu
  • hardware pro účely řízení projektu
  • software pro účely řízení projektu
  •  internetové připojení
  • telefonické připojení
  • úklid
  • nosiče pro záznam dat
  • kancelářské potřeby
 • Publicita projektu
 • Další náklady související s projektem
  • demolice budov a likvidace materiálu z demolice
  • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, oplocení, pořízení a obnova mobiliáře, zeleň) a přístřešky
  • hřiště (není-li součástí doprovodné části projetu)
  • parkovací místa
  • knihy, učebnice
  • elektronika, hardware a software vybavení pro využití jednotlivých osob
  • elektronika, hardware a software do prostor školy
  • ostatní učebny
  • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy)
  • ostatní náklady související s projektem a nespadající pod přímé výdaje nebo do nezpůsobilých výdajů

Podrobnější informace o výzvách na střední školy s Vámi ráda, nezávazně a bezplatně probere naše odborná konzultantka pro dotační poradenství Ing. Markéta Kunrtová. Kontaktovat ji můžete na e-mailu kunrtova@osigeno.cz, nebo prostřednictvím poptávkového formuláře níže.

V případě, že se pak rozhodnete o výzvu zažádat, jsme schopni zajistit celý dotační proces. Více o našich službách -> https://osigeno.cz/dotacni-poradenstvi/

______

Veškeré informace jsou čerpány ze stránek https://irop.mmr.cz/

Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
30. 11. 2022
Příjem výzev:
do 30.09.2025
Výše dotace:
Minimální výše: 1 mil. Kč, maximální výše: 99 mil. Kč
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám