Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 15. prosince 2023 výzvu č. 1/2024/117D72100:

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,

 

která podporuje stejně jako v minulých letech aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Oprávněným žadatel mohou být subjekty jako:

 • územně samosprávné celky,
 • mikroregiony,
  organizace destinačních amangementů,
 • geoparky,
 • nestátní neziskové organizace,
 • turistická informační centra,
 • církve a náboženské společnosti,
 • podnikatelské subjekty.

Výzva vymezuje konkrétní právní formy oprávněných příjemců.

 • Monitoring návštěvnosti
  • Pořízení elektronických sčítačů (včetně SW) na sledování návštěvnosti v atraktivních turistických cílech a trasách regionu – doplňková aktivita projektového záměru zaměřeného i na další aktivity.
 • Navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu
  • Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely, mapové panely.
  • Zavedení/zlepšení navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanost o aktivitách a při prohlídkách atraktivit pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu, grafické popisy expozic atd.).
 • Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky
  • Výstavba/budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) pro běžkaře, pořizování informačních panelů na trasách.
  • Výstavba / budování nástupních míst a přístavů pro vodní turistiku, respektive pořízení prvků a zařízení pro rozvoj vodácké turistiky včetně prvků pro zvyšování její bezpečnosti (např. přístupy do vody, vybavení pro kotvení lodí, budování záchranných zařízení na nebezpečných jezech atd.).
  •  Výstavba / budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) pro uživatele regionálních i dálkových cyklotras (včetně řešení pro bezpečné uložení a parkování jízdních kol a příslušenství), pořizování informačních panelů na trasách.
  • Výstavba / budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) na značených turistických trasách pro pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky, pořizování informačních panelů na trasách.
  •  Výstavba prvků interpretace kulturně-historického a přírodního dědictví.
 • Úpravy lyžařských běžeckých tratí
  • Pořízení zařízení určeného na úpravu lyžařských běžeckých tras (např. rolby / skútru, pořízení trasovače atd.) vč. GPS snímače.(GPS snímač
   lze zahrnout do uznatelných nákladů pouze je-li pořizován současně v rámci realizace akce – pořízení zařízení na úpravu lyžařských běžeckých tras.
 • Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech
  • Rekonstrukce autobusů / mikrobusů na ski / cyklobusy, pořízení přívěsů na kola / lyže
  • Vytvoření / pořízení / modernizace přívozu pro návštěvníky cestovního ruchu na stávajících / nově budovaných turistických trasách.
  • Pořízení / modernizace14 prvků udržitelné dopravy (turistický vláček na ekologicky šetrný pohon, povoz15, lodičky apod.).
  • Úprava/vybavení dopravních prostředků16 o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup hendikepovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.).
 • Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu
  • Budování / modernizace expozic (včetně interaktivních) celoročně přístupných různým specifickým cílovým skupinám návštěvníků.
  •  Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné infrastruktury, sociální zázemí včetně sociálních zařízení – tj. toalet, samo-obslužný cyklopoint, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů aj.).
  • Budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí včetně sociálních zařízení – tj. toalet, odpočívadla, roštové nájezdové rampy, schodolezy apod.).
  • Budování / modernizace doprovodné a sportovně – rekreační infrastruktury v kempech a tábořištích.
Výše podpory:
50 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 12. 2023
Příjem výzev:
do 29. 02. 2024
Výše dotace:
výše dotace je maximálně do 50 % uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám