Fotovoltaika pro větší obce

Výzva RES+ č.4/2024

Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře

 

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

 • kraje
 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP
 • max. 45 % na instalaci FVE
 • max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice

Podporu nelze poskytnout na:

 •  opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám příslušné výzvy,
 • nákup použitého vybavení,
 • výdaje na nákup nemovitostí,
 • poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 •  daně – DPH (s výjimkou dle čl. 9.2.5), přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční daň, clo,
 •  výdaje na zajištění relevantních stanovisek,
 •  vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu,
 • splátky úvěrů, úroky
 •  vícepráce nad výši způsobilých méně prací,
 •  správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení apod.),
 • rozpočtovou rezervu,
 • mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance režijní a provozní výdaje.
Výše podpory:
45 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 03. 2024
Příjem výzev:
do 31.10.2024, 12:00 hod.
Výše dotace:
alokace výzvy je 1 mld. CZK
Dotační orgán:
SFŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám