Vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj, dne 28. února 2023 vyhlásilo 48. výzvu:

Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj),

 

která  je určena na podporu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)  pro vzdělávání v předškolních zařízeních a základních školách. V oblasti předškolního vzdělávání dojde k navýšení kapacit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských školách a zařízeních péče o děti typu dětské skupiny. Pro základní školy jsou připravené prostředky na budování a modernizaci odborných učeben, školních družin a školních klubů a nově i na učebny neúplných škol. V rámci doprovodných aktivit se budou moci modernizovat zázemí pro školní poradenská pracoviště, pro pracovníky škol a pro komunitní aktivity.

Projektové záměry musí být nejprve projednány na úrovni nositele CLLD a získat vyjádření místní akční skupiny o souladu se strategií CLLD. Před tím je však nutné, aby Řídicí orgán IROP schválil programový rámec příslušné místní akční skupiny.

 •  kraje
 • obce
 •  dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 •  organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 •  nestátní neziskové organizace, které minimálně2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 •  církve
 •  církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • školské právnické osoby
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

 • MMR – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
 • PR – Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

 

Kategorie regionů 

Aktivita:

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

 • navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Přímé výdaje:

 • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu předškolního zařízení,
 • Nákup vybavení pro potřeby provozu předškolního zařízení,
 • nákup pozemku,
 • nákup stavby

Nepřímé výdaje:

 • dokumentace žádosti o podporu
 • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projetu
 • administrativní kapacity a řízení projektu
 • poplatky
 • režijní, provozní a jiné náklady
 • publicita projektu

 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • vnitřní konektivita škol;
 •  školní družiny a školní kluby;
 • učebny neúplných škol;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  • pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  • pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  •  vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit

Přímé výdaje:

 • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu ZŠ,
 • Nákup vybavení pro učebny neúplných škol, pro odborné učebny (výukové prostory) a kabinety ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, školní družinu, školní klub a nezbytné zázemí (šatny, chodby apod.),
 • Vnitřní konektivita,
 • Nákup stavby,
 • Daň z přidané hodnoty,

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu:

 • Budování a modernizace zázemí školy (stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov, nákup vybavení, nákup stavby) v limitu 30 % celkových způsobilých výdajů,
 • Nákup pozemku,
 • Daň z přidané hodnoty

Nepřímé náklady:

 • Dokumentace žádosti o podporu,
 • Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu,
 • Administrativní kapacity a řízení projektu
 • Poplatky,
 • Režijní, provozní a jiné náklady,
 • Publicita projektu,
 • Další náklady související s projektem.

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

MMR – bez ohledu na typ žadatele

EFRR 95 %

Státní rozpočet 0 %

Vlastní zdroje žadatele 5 %

 

PR – bez ohledu na typ žadatele

EFRR 80 %

Státní rozpočet 15%

Vlastní zdroje žadatele 5%

 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

MMR – bez ohledu na typ žadatele

EFRR 95 %

Státní rozpočet 0 %

Vlastní zdroje žadatele 5%

 

Typ PR – bez ohledu na typ žadatele

EFRR 80 %

Státní rozpočet 15%

Vlastní zdroje žadatele 5%

Integrované projekty předkládané do 48. výzvy IROP musí být v souladu s příslušnou strategií CLLD. Z toho důvodu musí být projektové záměry nejprve projednány na úrovni nositele CLLD a získat vyjádření místní akční skupiny o souladu se strategií CLLD. Před tím je však nutné, aby Řídicí orgán IROP schválil programový rámec příslušné místní akční skupiny.

V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny“ a „Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol“.

Výše podpory:
95 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
21. 03. 2023
Příjem výzev:
do 31.12.2027, do 14:00 hod.
Výše dotace:
Min. výše: 350 000 Kč, max. výše: není stanovena
Dotační orgán:
IROP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám