Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) vyhlašuje 7. výzvu pro podávání žádostí o dotaci programu:

Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

 

Výzva je zaměřena na tvorbu nových a obnovu stávajících tůní, mokřadů, malých nádrží, toků a niv. Z výzvy je možné financovat také založení a obnova veřejné sídelní zeleně.

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, a další subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01)
 • Spolky, pobočné spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Vysoké školy
 • Školy, školská zařízení a školské právnické osoby
 • Církve, náboženské společnosti a organizace jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy
 • Obchodní společnosti
 • Družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel
  • Podaktivita 1.3.1.1.1.100_01 Vytváření a obnova tůní (mokřadů), ZMV 01 Tůn
  • Podaktivita 1.3.1.1.2.060_02 Malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
  • Podaktivita 1.3.1.1.3.100_04 Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
  • Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
  • Podaktivita 1.3.1.2.1.100_07 Vegetační krajinné prvky (založení prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
  • Podaktivita 1.3.1.2.1.080_07 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
  • Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
  • Podaktivita 1.3.1.4.1.085_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
  • Podaktivita 1.3.1.4.1.090_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně vyplývající ze SSSZ, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
  • Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
  • Podaktivita 1.3.1.5.1.100_04 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
02. 05. 2024
Příjem výzev:
do 31.10.2024
Výše dotace:
Celková alikace 500 mil. Kč
Dotační orgán:
AOPK ČR

Máte zájem o dotaci?

Napište nám