Inovativní projekty oběhového hospodářství

Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 vyhlásil dne 6.12.2023 výzvu č.13:

Inovativní projekty oběhového hospodářství v Moravskoslezském kraji

 

která podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné. Zdroj

 • Dobrovolné svazky obcí Kraje,
 • Obce,
 • Veřejnoprávní instituce,
 • Veřejné výzkumné instituce,
 • Státní podniky,
 • Organizační složky státu,
 • Fyzické osoby podnikající,
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • Nestátní neziskové organizace,
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti,
 • Obchodní společnosti a družstva,
 • Církve a církevní organizace,
 • Městské části,
 • Příspěvkové organizace,
 • Státní organizace.
 • Výstavba inovativních projektů třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů vyjma odpadů spadajících do skupin a podskupin č. 01, 02, 03, 10, 16 01, 17, 20 02 a 20 03 dle Katalogu odpadů;
 • Inovativním prvkem/ projektem se pro účely výzvy rozumí:
  • pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podporované z veřejných prostředků ČR;
  • pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány z veřejných prostředků ČR a nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, slouží jako přenos příkladu dobré praxe a mají prokazatelný přínos pro oběhové hospodářství (žadatel dokládá inovativnost takových projektů podrobným popisem projektového záměru, příp. odborným posudkem ve formě samostatné přílohy k záměru).

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
15. 02. 2024
Příjem výzev:
do 31.10.2024, 12:00 hod. (druhé kolo)
Výše dotace:
Minimální výše podpory je 8 000 000 Kč | Maximální výše podpory je 300 000 000 Kč.
Dotační orgán:
SFŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám