Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Ministerstvo životního prostředí plánuje dne 1. března 2023 vyhlašuje 37. a 38. výzvu:

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 

která je možná kombinovat s opatřeními:

 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov,
 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu,
 • Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 •  organizační složky státu
 •  veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výzva je zaměřena jako komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

 

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 •  Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  •  zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla.
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

 

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 •  Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější stínící prvky.

 

Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

 

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  •  tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.

          Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

 • Instalace solárně termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty jsou stanoveny dvě základní úrovně jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy (A1 a A2).

Podrobnosti najdete v Metodice zjednodušených metod vykazování s kategorizací položek rozpočtu.

 • Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.
 • Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy
 • Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.
 • Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracován odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů.
 • Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva.
 • V rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřící techniky pro vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.
Výše podpory:
100 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
03. 04. 2023
Příjem výzev:
do 1.3.2024, 20:00 hod.
Výše dotace:
do 99 mil.
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám