Zachytávání srážkových a šedých vod

Ministerstvo životního prostředí ke dni  1. 2. 2023 vyhlásilo 36. výzvu:

Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

 

která je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 •  veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 •  vysoké školy a jejich školská zařízení,
 •  školy, školská zařízení a školské právnické osoby
 •  nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
  – kromě opatření výstavby ochranných nádrží
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 •  státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Popis podporované aktivity v rámci opatření 1.3.4 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod:

 •  vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití
Výše podpory:
85 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 02. 2023
Příjem výzev:
do 31.10.2023, 20:00 hod.
Výše dotace:
Alokace na schválené projekty je ve výši 200 mil. Kč
Dotační orgán:
OPŽP

Máte zájem o dotaci?

Napište nám