Nájemní bydlení

Státní fond podpory investic plánuje vyhlášení výzvy:

Nájemní bydlení,

 

která je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení  v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení. Zdroj

Právnická osoba, která:

 • nemá ke dni podání žádosti nesplacené závazky po době splatnosti vůči státu, samosprávám a pojišťovnám
 • není v úpadku nebo v likvidaci  v posledních 3 letech před podáním žádosti
 • není osobou, proti které je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce
 • není ke dni nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory podnikem v obtížích a podnikem, na který byl vystaven inkasní příkaz
 • nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele, pro trestný čin hospodářský, trestný čin proti majetku, trestný čin přijetí úplatku, trestný čin podplacení nebo pro trestný čin nepřímého úplatkářství, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen
 • prokáže, že má finanční prostředky na dofinancování výstavby
 • novostavba nájemního bytu v bytovém domě
 • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení
 • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt
 • stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení
 • stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení

Podporu lze tedy využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Naopak podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.

Dotaci lze dále financovat prostřednictvím zvýhodněného úvěru do celkového podílu 50 % nákladů v aktuální výši 3 % p.a., maximální doba splácení je 30 let.

Žadatel musí být výlučným vlastníkem nemovitosti, na které nebi v které bude provedena výstavba, nebo má právo stavby po dobu splácení úvěru, nejméně však po dobu následujících 20 let – lze splnit až v druhé fázi hodnocení žádosti.

Zároveň lze poskytnout podporu pouze tehdy, pokud:

 • na nemovitosti nevázne věcné břemeno, které by bránilo řádnému užívání nájemních bytů, exekuce, zajišťovací převod práva ani zástavní právo, s výjimkou zástavního práva zřízeného ve prospěch Fondu nebo státu, anebo zástavního práva nebo jiného nástroje, kterým je zajištěno vrácení peněžních prostředků na zajištění úvěru poskytnutého na výstavbu těchto bytů
 • nemovitost, na které bude provedena výstavba, není v záplavovém území, nebo je nemovitá věc pojistitelná proti povodni a záplavě a vodoprávní úřad pro tento pozemek vydal souhlasné stanovisko s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu
 • podlahová plocha nájemního bytu nepřekročí 120 m2, (podpora max. do 80 m2)
Výše podpory:
40 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
01. 09. 2024
Příjem výzev:
bude
Výše dotace:
bude upřesněno
Dotační orgán:
SFPI

Máte zájem o dotaci?

Napište nám