Dotační tituly:
životní prostření, zeleň

Posilování ochrany a zachování přírody

Posilování ochrany a zachování přírody

Dotace určená na podporu přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny. Z dotace lze podpořit např. péči o lesní stanoviště, vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně či malé vodní toky nebo rašeliniště, omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů...

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Prostředky jsou určeny na výměnu zdroje vytápění a instalaci fotovoltaických systémů na veřejných budovách. Cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie.

Nakládání s bioodpadem

Nakládání s bioodpadem

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Zelená infrastruktura

Zelená infrastruktura

Výzvy jsou zaměřeny zejména například na revitalizaci náměstí a ulic - výsadba stromů, pokládka zasakovací dlažby, umístění mlhoviště či kašny, řešení akumulace srážkové vody s možností využití pro závlahu, dále úprava parku, obnova cestní sítě, výsadba aleje a vytvoření vodní plochy. Projekty mohou obsahovat prvky na podporu biodiverzity - refugia pro doprovodnou floru a faunu.