Dotační tituly:
životní prostření, zeleň

Nakládání s bioodpadem

Nakládání s bioodpadem

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

Zelená infrastruktura

Zelená infrastruktura

Výzvy jsou zaměřeny zejména například na revitalizaci náměstí a ulic - výsadba stromů, pokládka zasakovací dlažby, umístění mlhoviště či kašny, řešení akumulace srážkové vody s možností využití pro závlahu, dále úprava parku, obnova cestní sítě, výsadba aleje a vytvoření vodní plochy. Projekty mohou obsahovat prvky na podporu biodiverzity - refugia pro doprovodnou floru a faunu.

Budování lesů odolných klimatické změně

Budování lesů odolných klimatické změně

Výzva je zaměřena na zlepšování odolnosti a zároveň i stavu lesních ekosystémů obnovovaných po kůrovcové kalamitě ve smyslu pozměnění druhové, věkové a prostorové skladby na lesní porosty odolné vůči klimatické změně a tím i značným dílem zajištění trvale udržitelné kontinuity plnění funkcí lesa.