Dotační možnosti

IROP a OPŽP spustilo další zajímavé výzvy!

Dotační výzvy vyhlášené Integrovaným regionálním operačním programem:

Školní třída

Výzva je určena na podporu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)  pro vzdělávání v předškolních zařízeních a základních školách. V oblasti předškolního vzdělávání dojde k navýšení kapacit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských školách a zařízeních péče o děti typu dětské skupiny. Pro základní školy jsou připravené prostředky na budování a modernizaci odborných učeben, školních družin a školních klubů a nově i na učebny neúplných škol. V rámci doprovodných aktivit se budou moci modernizovat zázemí pro školní poradenská pracoviště, pro pracovníky škol a pro komunitní aktivity.

Výzva podporuje dvě oblasti, a to infrastrukturu pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu. V bezpečné nemotorové dopravě se například jedná o výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. V infrastruktuře pro cyklistickou dopravu bude možné stavět, modernizovat a rekonstruovat komunikace pro cyklisty určené pro přesun do zaměstnání, škol a za službami nebo v případě, že se nová komunikace pro cyklisty napojí na stávající komunikace pro cyklisty. Rovněž bude možné realizovat doprovodnou cyklistickou infrastrukturu při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Dotační výzvy vyhlášené Operačním programem Životní prostředí:

Výzva je zaměřena jako komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Výzvu je možné kombinovat s opatřeními: 

  • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov,
  • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu,
  • Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu,
a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.

Nevíte si rady s výběrem dotačního titulu pro Váš projekt?

 

Víme, že vyznat se v nabídce dotačních titulů může být pro laika složité, proto neváhejte využít poradenských služeb naší odborné dotační konzultantky, která provede tzv. dotační audit a vybere správný program pro Váš projekt a to nezávazně a zdarma. Stačí, když nám zašlete Váš projektový záměr  na e-mail kunrtova@osigeno.cz a dotační konzultantka Ing. Markéta Kunrtová se Vám ozve s výsledkem dotačního auditu.

V případě, že se rozhodnete o dotaci požádat jsme schopni zajistit celý dotační proces

Jak to celé probíhá?

Příprava žádosti o dotaci

Příprava žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace. Projekt s poskytovatelem vždy konzultujeme, abychom maximalizovali bodový zisk při hodnocení projektu. O postupu přípravy žádosti Vás budeme pravidelně informovat a konzultovat ji s Vámi. Zajistíme podání žádosti u poskytovatele dotace v řádném termínu. Po podání žádosti o dotaci vypořádáme případné připomínky poskytovatele dotace.

Řízení projektu

Zajišťujeme administraci, doplníme doklady a informace vyžadované poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci. Pravidelně Vás budeme informovat o průběhu řízení projektu. Zpracováváme průběžné i závěrečné zprávy včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace a žádostí o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Dále se můžeme zaměřit na sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, naplňování harmonogramu projektu. Provádíme administraci případných změn v projektu. Vše konzultujeme s poskytovatelem dotace. Cílem této služby je eliminace rizika vrácení či snížení dotace.

Řízení projektu
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Více informací k veřejným zakázkám najdete na našich stránkách věnovaných této problematice detailněji. Přejít na stránky Osigeno.cz

Ukončení projektu

Zpracujeme závěrečnou zprávu projektu a podáme závěrečnou žádost o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Zkontrolujeme veškerou dokumentaci k projektu. Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu.

Ukončení projektu
Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Zpracujeme pro Vás monitorovací zprávy o udržitelnosti. Poskytneme poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultujeme případné změny. Účastníme se kontrol a vypořádáváme případné nejasnosti.

 

V případě zájmu využijte poptávkového fomuláře níže, nebo kontaktujte našeho odborného konzultanta pro dotační poradenství na
e-mailu kunrtova@osigeno.cz 

KONZULTACE ZDARMA

10 + 5 =

Další novinky