Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu:

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

 

Podporováno bude iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách. Podporováno bude rovněž zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí. Podpora bude navazovat na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (sdělení MZV č. 10/2010 Sb. m. s.), Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 a vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vyšší prioritu mají projekty s celostátní působností.

  • spolek,
  • Ústavy,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • Nadace a nadační fondy (ZSPO).

Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo
orientace o bezbariérovém prostředí.

Podpořena nebude publikační činnost vůči široké veřejnosti.

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
21. 02. 2023
Příjem výzev:
do 28.03.2023, 12 hod.
Výše dotace:
9 miliónů Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?