Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu:

Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

 

Podpora bude navazovat na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+, Koncepci rozvoje venkova a Koncepci Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony

  • spolky,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • nadace a nadační fondy (ZSPO s celostátní působností, ústavy)

Preferovány budou aktivity:

  • založené na principech udržitelného rozvoje,
  •  zaměřené na aplikaci chytrých řešení, směřující k podpoře komunitní činnosti a participace na úrovni obcí,
  • spojené se zaváděním strategického plánování a řízení územního rozvoje do praxe i v kontextu s „data based policy“ nebo se zaměřením na vytváření podmínek pro činnost regionálního managementu.

Podporovány budou systémově založené či jednorázové aktivity nadobecního charakteru, u kterých lze předpokládat prokazatelný pozitivní dopad na širší, kvantifikovatelné cílové skupiny z okruhu aktérů regionálního rozvoje. Nepředpokládá se podpora aktivit, které s rozvojem regionů souvisejí jen nepřímo, resp. okrajově, mající silně sektorový charakter (např. ochrana životního prostředí) a lze je podporovat z jiných oblastí podpory uvedených v Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro příslušný rok nebo v platných právních předpisech a dokumentech, podle nichž poskytují podporu nestátním neziskovým organizacím jiné ústřední orgány státní správy.

Výše podpory:
70 %

Podrobnosti výzvy

Termín podání žádosti:
21. 02. 2023
Příjem výzev:
do 28.03.2023, 12 hod.
Výše dotace:
9 miliónů Kč
Dotační orgán:
MMR

Máte zájem o dotaci?