Plánované výzvy IROP 2021 – 2027

Přichystejte se na dotační výzvy Integrovaného rozvojového operačního programu!

IROP s celkovou alokací 124,5 mil. Kč z fondů EU plánuje spuštění první vlny výzev na podzim letošního rokuVýzvy budou přijímány průběžně, proto je dobré s přípravou podkladů začít co nejdříve! 

 

Na jaké oblasti lze žádat o dotaci?

Níže najdete deset oblastí, tzv. specifických cílů, které IROP podporuje.

 

*Kliknutím na titulek lišty se zobrazí detailní informace. 

 

eGovernment a kybernetická bezpečnost

Cílem této oblasti je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami. Přispět k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě.

Podporované aktivity:
 • elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eHealth, eJustice, eEducation, eCulture, aj.);
 • rozšíření propojeného datového fondu – pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových informačních systémů, základních registrů, dobudování potřebné infrastruktury;
 • integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • elektronická identita – rozvoj a aplikace elektronické identity občanů a firem pro použití v elektronických službách veřejné správy;
 • publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb;
 • eGovernment cloud;
 • kybernetická bezpečnost;
 • transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
 • automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
 • centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy.
Integrovaný záchranný systém

Cílem této oblasti je posílení systému ochrany obyvatelstva, který bude schopen adekvátně reagovat na existující i nově poznané hrozby a změny klimatu. Podpora je určena pro základní složky integrovaného záchranného systému, konkrétně pro Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnické záchranné služby krajů. 

Podporované aktivity:
 • pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro základní složky IZS (technika a stanice IZS);
 • výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení (vzdělávací a výcviková střediska);
 • modernizace jednotného systému varování a vyrozumění;
 • výstavba a modernizace strategicky významných ICT systémů základních složek IZS (ICT IZS).
Zelená infrastruktura měst a obcí

Cílem této oblasti je budování zelené infrastruktury měst a obcí pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel.

Podporované aktivity:
 • nákup silničních nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu nebo bezemisních drážních vozidel pro městskou hromadnou dopravu;
 • výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu;
 • zavedení nebo modernizace telematiky pro veřejnou dopravu (např. systémy řízení dopravy, systémy poskytování aktuálních informací uživatelům veřejné dopravy atd.);
 • posílení multimodality (propojení více druhů) osobní dopravy výstavbou nebo modernizací přestupních terminálů, parkovacích systémů, preferenčních a kapacitních opatření pro veřejnou dopravu;
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy výstavbou a rekonstrukcí komunikací pro pěší a stavebními úpravami pro nemotorovou dopravu v nehodových lokalitách;
 • výstavba a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty a doprovodné cyklistické infrastruktury.
Silnice II. třídy

Cílem této oblasti je zlepšit silniční napojení regionů na nadřazenou transevropskou dopravní síť, odstranit regionální rozdíly v přístupnosti, zlepšit dostupnost center, a tím zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky, snížit energetickou náročnost dopravy a emise skleníkových plynů i dalších znečišťujících látek. 

Podporované aktivity:
 • výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy;
 • rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech;
 • technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II. třídy.
Vzdělávací infrastruktura

Cílem této oblasti je podpora regionálního školství, zejména rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi. Podporováno bude také navyšování kapacit mateřských škol v území, kde je identifikován nedostatek kapacit. 

Podporované aktivity:
 • navyšování kapacit mateřských škol;
 • modernizace a budování odborných učeben základních škol;
 • modernizace a budování odborných učeben středních škol;
 • modernizace a budování učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání;
 • infrastruktura škol dle § 16 odst. 9 škol. zákona a školská poradenská zařízení.
Sociální infrastruktura

Cílem této oblasti je zajištění vyšší dostupnosti a kvality služeb vedoucí k sociální inkluzi, podpora vzniku bytů určených pro sociální bydlení a dokončení deinstitucionalizace sociálních služeb.

Podporované aktivity:
 • modernizace a budování infrastruktury sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování;
 • sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Infrastruktura ve zdravotnictví

Cílem této oblasti je zlepšit kvalitu a zvýšit dostupnost zdravotních služeb, integrované, dlouhodobé a následné péče vč. paliativní a hospicové. Pokračovat v reformě psychiatrické péče a zlepšit funkčnost systému epidemiologické bdělosti a připravenosti systému ochrany veřejného zdraví na řešení možných hrozeb v oblasti infekčních onemocnění. 

Podporované aktivity:
 • vznik a modernizace urgentních příjmů (stavby, rekonstrukce, modernizace a přístrojové vybavení);
 • podpora rozvoje a dostupnosti integrované péče:
 • podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče (stavby, rekonstrukce, modernizace a přístrojové vybavení pro rozvoj následné péče);
 • podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče (stavby, rekonstrukce, modernizace a přístrojové vybavení pro zvýšení dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče);
 • podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče (stavby, rekonstrukce, modernizace, přístrojové vybavení, nákup automobilů pro zvýšení dostupnosti), komunitní psychiatrické péče (centra duševního zdraví – CDZ, ambulance s rozšířenou péčí, krizová péče);
 • podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče (stavby, rekonstrukce modernizace, přístrojové vybavení a pořízení automobilů pro zvýšení dostupnosti a rozvoj paliativní péče (lůžkové hospice, paliativní jednotky všeobecných nemocnic, mobilní hospice);
 • podpora integrované onkologické péče (přístrojové vybavení pro rozvoj integrované onkologické péče ve všeobecných nemocnicích – podpora regionálních onkologických skupin).
 • Podpora ochrany veřejného zdraví:
 • podpora vzniku základní sítě infekčních klinik (stavby, rekonstrukce, modernizace a přístrojové vybavení infekčních klinik);
 • infrastruktura a přístrojové vybavení pro rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic.
Kulturní dědictví a cestovní ruch

Cílem této oblasti je zachování hodnot kulturního dědictví v ČR a zvýšení zájmu o něj, zlepšení stavu památek a muzeí, rozvoj edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví a rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

Podporované aktivity:
 • revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro:
  • národní kulturní památky, památky z Indikativního seznamu UNESCO a kulturní památky (pouze v ITI);
  • ​krajská, státní a obecní muzea;
  • knihovny vykonávající regionální funkce, základní knihovny provozované obcemi nad 10 000 obyvatel a základní knihovny se specializovaným knihovním fondem, Národní knihovnu ČR;
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu – naučné stezky, navigační systémy měst a obcí, záchytná parkoviště, odpočívadla a sociální zařízení, turistická informační centra, budování turistických tras a revitalizace sítě značení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku.
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

Podporované aktivity:
 • infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu;
 • infrastruktura pro cyklistickou dopravu;
 • zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí;
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V;
 • infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny;
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol;
 • infrastruktura pro sociální služby;
 • revitalizace kulturních památek;
 • revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí;
 • rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven;
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.
Čistá a aktivní mobilita

Cílem této oblasti je zavést inteligentní, propojenější a čistější systémy dopravy, zatraktivněním veřejné osobní dopravy a zlepšením podmínek pro aktivní mobilitu. A dále motivovat veřejnost k přesunu z individuální automobilové dopravy na dopravu veřejnou, cyklistickou a pěší, a tím přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek, zejména ve městech.

Podporované aktivity:
 • nákup silničních nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu nebo bezemisních drážních vozidel pro městskou hromadnou dopravu;
 • výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu;
 • zavedení nebo modernizace telematiky pro veřejnou dopravu (např. systémy řízení dopravy, systémy poskytování aktuálních informací uživatelům veřejné dopravy atd.);
 • posílení multimodality (propojení více druhů) osobní dopravy výstavbou nebo modernizací přestupních terminálů, parkovacích systémů, preferenčních a kapacitních opatření pro veřejnou dopravu;
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy výstavbou a rekonstrukcí komunikací pro pěší a stavebními úpravami pro nemotorovou dopravu v nehodových lokalitách;
 • výstavba a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty a doprovodné cyklistické infrastruktury.

Prohlédněte si plánované aktivity IROP pro období 2021-2027 v přhledné infografice, kterou zpracoval IROP. Najdete ji v článku  IROP 2021-2027.

Pro koho jsou dotace IROP určeny?

Integrovaný regionální program je určen především pro obce, města, kraje ale také pro neziskové organizace, sociální služby, IZS, státní organizace a další.

Výpis oprávněných žadatelů je vždy pro každou výzvu jiný. Doporučujeme proto sledovat naše stránky, konkrétně sekci Dotační tituly, kde pro vás uveřejňujeme přehledné výpisy aktuálně vyhlášených výzev, nebo přímo stránky MMR.

Kdy budou výzvy vyhlášeny?

Předpoklad vyhlášení prvních výzev IROP je v druhé polovině letošního roku.

 

 •  První vlna výzev, která bude spuštěna pravděpodobně na podzim 2022 bude nejspíše vyhlášena v tomto pořadí:

  »  silnice, kybernetická bezpečnost, knihovny, mateřské školky, vozidla, sociální služby, IZS-ZZS, muzea, Základní školy, cyklodoprava, eGovernment, Střední školy, psychiatrie, bezpečnost dopravy, IZS-MV, další vzdělávání.

 • Druhá vlna výzev, která je naplánovaná na zimu 2022: 
  »  následná péče, sociální bydlení, paliativní péče, telematika, eHealth, speciální vzdělávání, terminály, DI sociálních služeb, neveřejné sítě.

 • Třetí vlna výzev, která bude pravděpodobně spuštěna až v roce 2023:
  »  veřejná prostranství, plnící a dobíjecí stanice, cestovní ruch, standardizace ÚP, infekční kliniky, onkologická péče, urgentní příjmy

Výzvy budou přijímány průběžně, proto je dobré s přípravou podkladů začít co nejdříve!

Potřebujete s dotacemi poradit?


Pomůžeme podpořit Vaše plány dotačními penězi. Zkonzultujeme, případně pomůžeme formulovat, Váš projektový záměr. Zanalyzujeme nabídku vhodných dotačních titulů a doporučíme Vám vhodné zdroje financování. V případě, že žádný dotační titul není k dispozici, budeme pro Vás dále monitorovat situaci a informovat Vás pokud bude vhodný dotační titul vyhlášen.

Jak to celé probíhá?

Příprava žádosti o dotaci

Příprava žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás zpracování žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace. Projekt s poskytovatelem vždy konzultujeme, abychom maximalizovali bodový zisk při hodnocení projektu. O postupu přípravy žádosti Vás budeme pravidelně informovat a konzultovat ji s Vámi. Zajistíme podání žádosti u poskytovatele dotace v řádném termínu. Po podání žádosti o dotaci vypořádáme případné připomínky poskytovatele dotace.

Řízení projektu

Zajišťujeme administraci, doplníme doklady a informace vyžadované poskytovatelem dotace před podpisem smlouvy nebo vydání rozhodnutí o dotaci. Pravidelně Vás budeme informovat o průběhu řízení projektu. Zpracováváme průběžné i závěrečné zprávy včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace a žádostí o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Dále se můžeme zaměřit na sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, naplňování harmonogramu projektu. Provádíme administraci případných změn v projektu. Vše konzultujeme s poskytovatelem dotace. Cílem této služby je eliminace rizika vrácení či snížení dotace.

Řízení projektu
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Více informací k veřejným zakázkám najdete na našich stránkách věnovaných této problematice detailněji. Přejít na stránky Osigeno.cz

Ukončení projektu

Zpracujeme závěrečnou zprávu projektu a podáme závěrečnou žádost o platbu. Vypořádáme případné připomínky. Zkontrolujeme veškerou dokumentaci k projektu. Dostanete od nás informace a poučení pro udržitelnost projektu.

Ukončení projektu
Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Zpracujeme pro Vás monitorovací zprávy o udržitelnosti. Poskytneme poradenské služby k udržitelnosti projektu, konzultujeme případné změny. Účastníme se kontrol a vypořádáváme případné nejasnosti.

 

V případě zájmu využijte poptávkového fomuláře níže, nebo kontaktujte našeho odborného konzultanta pro dotační poradenství na
e-mailu kunrtova@osigeno.cz 

KONZULTACE ZDARMA

10 + 11 =

Další novinky